Inwonerpanel

Een paar keer per jaar peilen we de mening en ideeën van inwoners van onze gemeente over actuele onderwerpen. Dat doen we met een digitale enquête onder het inwonerpanel.

Het inwonerpanel is een van de manieren om inwoners te betrekken bij het beleid en bestuur van de gemeente. Wij vinden dat belangrijk, want zo kunnen we beter beleid maken en problemen gerichter oplossen.

Voor het inwonerpanel hebben we in 2020 steekproefsgewijs inwoners van 18 jaar en ouder uitgenodigd. Er doen ongeveer 800 inwoners mee. Zij geven elke keer over een ander onderwerp hun mening aan de hand van vragen. Soms gaat een vragenlijst over meer onderwerpen.

Onafhankelijk

Het onafhankelijke onderzoeksbureau DUO Market Research voert de onderzoeken voor de gemeente uit. Zij doen dit via internet. Om deel te kunnen nemen aan het inwonerpanel is toegang tot internet daarom vereist.

Resultaten

Van elke raadpleging maakt het onderzoeksbureau een rapport. Wij informeren de deelnemers aan het inwonerpanel zodra deze gepubliceerd is op deze website. Daarmee wordt het rapport voor iedereen toegankelijk. Waar mogelijk geven we aan hoe we de resultaten in het rapport gebruiken bij het maken en uitvoeren van onze plannen.

Meer informatie

Voor vragen over de techniek achter het inwonerpanel kunt u terecht bij Aart van Grootheest van DUO Market Research. U bereikt hem via e-mail op a.van.grootheest@duomarketresearch.nl of per telefoon via 030 - 263 10 85.

Heeft u een vraag aan de gemeente over de inhoud van het onderzoek of wat we er mee gaan doen? Neem dan contact op met de gebiedsmakelaar van uw kern.

Hoeveel inwoners hebben hun mening gegeven?

Ongeveer tweederde van de inwoners heeft in de afgelopen 3 jaar hun mening gegeven over plannen of projecten van de gemeente.
Van degenen die dat niet hebben gedaan gaf iets minder dan de helft aan dat ze niet wisten dat ze dat konden.

Hoe belangrijk is het om invloed te hebben?

Ruim driekwart van de inwoners geeft aan dat zij het erg belangrijk vinden om invloed te hebben op beleid, plannen en projecten van de gemeente die voor hun eigen straat, buurt of dorp van belang zijn. Ongeveer de helft van de inwoners geeft aan dat zij het erg belangrijk vinden om invloed te hebben op beleid, plannen en projecten van de gemeente die voor de hele gemeente van belang zijn. 

Ruim een derde van de inwoners vindt dat de gemeente De Bilt zichtbaar moeite doet om inwoners bij beleid, plannen en projecten te betrekken. Iets minder dan een derde (32%) is het echter (helemaal) oneens met deze stelling. Ruim een kwart (27%) van de inwoners geeft aan dat zij weten waar zij informatie kunnen vinden over hoe zij mee kunnen denken/werken met de gemeente. 44% geeft echter aan dat zij dit niet weten. De helft van de inwoners (50%) is het (helemaal) niet eens met de stelling dat het bij de start van een traject, project of plan duidelijk is waarover zij wel en niet kunnen meepraten. 
We hebben de inwoners gevraagd om een rapportcijfer te geven voor de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt bij beleid, projecten en plannen. 49% van de inwoners geeft de gemeente hiervoor een voldoende (rapportcijfer 6 of hoger). 45% van de inwoners geeft de gemeente een onvoldoende (rapportcijfer 5 of lager). Gemiddeld geven de inwoners de gemeente een 5,3 voor de wijze waarop de gemeente hen betrekt bij beleid, projecten en plannen.

Voorkeuren

Bij plannen die voor de hele gemeente belangrijk zijn geeft bijna driekwart van de inwoners aan dat hun voorkeur is om betrokken te worden via een enquête.
Bij plannen die voor hun eigen straat, buurt of dorp belangrijk zijn geeft bijna tweederde van de inwoners aan dat hun voorkeur is om betrokken te worden via een fysieke bijeenkomst. Ook wordt een enquête door meer dan de helft genoemd.

Eigen initiatief  

We hebben de inwoners gevraagd of zij zelf weleens de gemeente hebben benaderd voor een initiatief of plan. Een kwart van de inwoners heeft dit (een keer of verschillende keren) gedaan. Bijna de helft (45%) van de inwoners geeft aan dat zij dit nog niet eerder hebben gedaan, maar dat zij dit in de toekomst wel willen doen. 

Bekijk het complete onderzoek Participatie (pdf, 423 KB)
 

Omgevingsvisie

Wanneer inwoners denken aan de gemeente zijn de eerste woorden die bij hen op komen voornamelijk gerelateerd aan de natuur (79%). Als het gaat om de meest aantrekkelijke punten van de gemeente, dan wordt de ligging in de regio (58%) het meest genoemd.

Bijna driekwart (74%) van de inwoners vindt dat ze zelf een actieve bijdrage moeten leveren aan de verbetering van hun leefomgeving. De meerderheid van deze inwoners noemt veiligheid en leefbaarheid als onderwerp waaraan inwoners zelf moeten bijdragen om hun leefomgeving te verbeteren.

We hebben de inwoners open gevraagd wat zij als grootste bedreiging voor de leefomgeving zien. Ruim een kwart (26%) van de inwoners noemt woningbouw als grootste bedreiging. Hierbij wordt voornamelijk het bouwen buiten de rode contouren als bedreiging gezien. Het behoud (en de uitbreiding) van groen en natuur wordt bovendien het vaakst (25%) als grootste wens voor de toekomst van de gemeente genoemd.

Aardgasvrij wonen

Inwoners zijn, naar eigen zeggen, behoorlijk goed op de hoogte als het gaat om de overstap naar aardgasvrij wonen: 90% weet precies of ongeveer wat het betekent. Iets meer dan de helft (52%) van de inwoners geeft aan dat de gemeente hen kan helpen met het isoleren of het aardgasvrij maken van hun woning door subsidies te verstrekken. Andere vaker genoemde hulpmiddelen zijn het geven van informatie over subsidies (46%) en een persoonlijk advies voor hun woning (38%).

In totaal zou twee derde (66%) van de inwoners samen met anderen hun warmtevoorziening of isolatie van hun woning willen regelen als dit betekent dat zij kosten besparen. De helft van de inwoners wil betrokken worden bij het aardgasvrij maken van woningen in hun gemeente op het moment dat er plannen worden gemaakt voor hun buurt. Bijna de helft van de inwoners (47%) vindt dat alle partijen samen verantwoordelijk zijn voor de overstap naar aardgasvrij wonen.

Rapport

Bekijk het volledige rapport Inwonerspanel - Omgevingsvisie en Aardgasvrij wonen (pdf) 

Woningbouw

Van de inwoners vindt 81% het realiseren van woningen in de gemeente een belangrijke opgave in de komende jaren. Iets minder dan een vijfde (19%) vindt dit niet belangrijk. Deze laatste groep inwoners vindt dit met name omdat ze het behoud van ruimte en groen belangrijker vinden dan de behoefte aan woningen. De belangrijkste redenen waarom inwoners het wel een belangrijke opgave vinden, is omdat er veel mensen op zoek zijn naar een woonruimte (67%), dat het belangrijk is dat jongeren in de gemeente kunnen (blijven) wonen (66%) en dat er voor elk inkomen en elk huishouden een huis beschikbaar is (63%). De groep inwoners die het realiseren van woningen een belangrijke opgave van de gemeente vinden, missen met name betaalbare koop- en huurwoningen.

We hebben inwoners gevraagd naar kansen voor (nieuwe of meer) woningbouw in de gemeente. De meerderheid van de inwoners (87%) geeft aan dat het herinrichten van locaties met andere bestemmingen (bijv. bedrijfslocaties) en het makkelijker maken van het splitsen van grote kavels (45%) kansen zijn voor (nieuwe of meer) woningbouw in de gemeente.

Ruim de helft van de inwoners (58%) ziet het verminderen van groen als een belangrijke zorg bij het bouwen van (meer of nieuwe) woningen, maar ook het verminderen van de kwaliteit van het landschap en natuur wordt door een relatief groot deel genoemd (42%).

Woonvoorkeuren

We hebben inwoners gevraagd naar welke twee aspecten hun voorkeur uitgaat wat betreft de woonomgeving. Bijna twee derde (65%) noemt een groene buurt. Een veilige buurt wordt door 49% genoemd. Ook hebben we gevraagd naar de twee belangrijkste aspecten wat betreft andere bewoners in de omgeving. Inwoners geven aan het belangrijk te vinden dat mensen in de wijk elkaar de ruimte geven (62%) en dat mensen in de wijk elkaar kennen (61%).

Bijna de helft van de inwoners (48%) is niet van plan om te verhuizen in de komende 5 jaar als er een woonruimte beschikbaar is die beter bij hen past. 40% van de inwoners geeft aan dat zij (zeker of misschien) wel zouden verhuizen als er woonruimte beschikbaar komt die beter bij hen past. Bijna de helft van deze groep inwoners geeft dan de voorkeur aan een grondgebonden woning met een grote tuin (meer dan 25 m2).

De gemeente gaat in het komende jaar in de verschillende wijken en dorpen gesprekken organiseren om met alle inwoners de kansen en mogelijkheden voor wonen te verkennen. Ruim een kwart (29%) geeft aan actief te willen deelnemen aan deze gesprekken en 30% geeft aan niet mee te willen doen. Het overige deel (41%) weet het (nog) niet. Inwoners die actief mee willen doen, geven de voorkeur aan het bijwonen van een bewonersbijeenkomst in hun wijk/dorp (53%) en voor het online aanleveren van ideeën of het reageren op ideeën van anderen (53%).

Tot slot hebben we alle inwoners gevraagd hoe ze over de gesprekken over wonen geïnformeerd willen worden. Iets meer dan de helft wil per e-mail geïnformeerd worden. Ook een digitale nieuwsbrief (38%) en de gemeentepagina in lokale kranten (35%) worden relatief veel genoemd.

Bekijk het volledige rapport Onderzoek Inwonerpanel-Wonen (pdf, 456 KB)

 

De belangrijkste resultaten:

Groenadoptie

Bijna twee derde van de inwoners staat (zeer) positief tegenover de mogelijkheid om groen te adopteren. Een klein gedeelte (11%) staat hier (zeer) negatief tegenover. Meer dan de helft van de inwoners (54%) heeft geen behoefte om zelf een groenvak te adopteren. Aan de andere kant zou 41% dat misschien of zeker wel willen. Een klein gedeelte (6%) heeft al een groenvak geadopteerd. Aan het adopteren van een stukje groen zijn een aantal regels verbonden. Een ruime meerderheid van de inwoners staat (zeer) positief tegenover de regels van de gemeente.

Duurzaamheid en energietransitie

Een ruime meerderheid van de inwoners (91%) vindt duurzaamheid (zeer) belangrijk. Daarnaast vindt een ruime meerderheid (89%) het ook (zeer) belangrijk dat de gevolgen van klimaatverandering worden tegengegaan. De belangrijkste aspecten (volgens de inwoners) waar de gemeente een rol in moet spelen als het gaat om duurzaamheid zijn: biodiversiteit (44%), het stimuleren van het verminderen van energieverbruik in woningen en bedrijven (42%) en klimaatadaptatie (35%).

Redenen die inwoners het meest motiveren om het gebruik van warmte en elektriciteit in hun woning te verminderen zijn de verlaging in energiekosten (79%) en een bijdrage leveren aan het klimaat (71%). Een zeer klein gedeelte (3%) heeft niet of nauwelijks motivatie om het gebruik van warmte en elektriciteit te verminderen. Meer dan de helft van de inwoners noemen de kosten/investering als reden die hen tegenhoudt om hun woning (verder) te verduurzamen. Een kwart van de inwoners heeft het huis al volledig/zo veel mogelijk verduurzaamd. Inwoners denken dat de gemeente het beste kan helpen bij het verduurzamen van hun woning door een stappenplan op maat te maken voor een energie neutrale woning. Een derde van de inwoners verwacht geen hulp van de gemeente bij de verduurzaming van hun woning.

Een kwart van de inwoners geeft aan dat het waarschijnlijk is dat zij binnen 5 jaar een isolatiemaatregel (zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie, isolatieglas, ventilatie) aan hun huis laten uitvoeren. Bij een derde van de inwoners is hun woning al volledig geïsoleerd. Een vijfde van de inwoners zal binnen 5 jaar zeker/waarschijnlijk zelf energie gaan opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen. Bijna een derde van de inwoners gaat dit zeker/waarschijnlijk niet doen. Een zesde van de inwoners wekt nu al het eigen energieverbruik op.

De gemeente streeft ernaar om in 2050 alle energie, die in de gemeente wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen, gebruik van elektrische apparaten, vervoer, bedrijven, de openbare verlichting enzovoorts, binnen de gemeente op te wekken. We hebben gevraagd waar de gemeente volgens de inwoners met name op moet inzetten. Volgens inwoners moet de gemeente vooral inzetten op het stimuleren van isolatiemaatregelen (65%) en het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers op het dak (60%).

Circa een derde van de inwoners wil geen velden met zonnepanelen in de gemeente. Verder geven inwoners de voorkeur aan een locatie met een aantal gecentreerde velden (39%), op grote stukken open land (26%), zoveel mogelijk uit het zicht (52%) en zoveel mogelijk langs bestaande wegen en spoorwegen (52%).

Wat doen we met uw bijdrage?

We gebruiken uw inbreng bij het actualiseren van het beleid voor groenadoptie, naar verwachting begin volgend jaar. Dit zullen wij tegen die tijd via onze website bekend maken. Uw mening over duurzaamheid en de energietransitie wegen we mee in de doorontwikkeling van de diverse delen van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.

Bekijk het volledige rapport (pdf, 315 KB)

Veel inwoners vinden klimaatverandering een belangrijk thema. Dat blijkt uit een peiling van het inwonerpanel. Een onafhankelijk onderzoeksbureau vraagt ongeveer 800 inwoners regelmatig om hun mening en ideeën over actuele onderwerpen. Dit zijn een aantal uitkomsten van de meest recente vragenronde. 

Klimaatverandering en de aanpak

Door klimaatverandering krijgen we te maken met meer hitte, wateroverlast, droogte. De gevolgen van klimaatverandering proberen we zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat doen we door maatregelen te nemen in de openbare ruimte. Dat heet klimaatadaptatie. 

Klimaatverandering en de gevolgen

Bijna alle deelnemers (92%) vinden klimaatverandering een zeer belangrijk of in enige mate belangrijk thema. Iets meer dan de helft van de inwoners heeft te maken gehad met hitte en/of met droogte als gevolg van klimaatverandering. 
De inwoners maken zich met name zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor planten en
dieren.

Wie is verantwoordelijk voor klimaatadaptatie?

De inwoners van De Bilt vinden het Waterschap in de grootste mate verantwoordelijk voor de aanpak van klimaatadaptatie (80%), maar ook de gemeente en de provincie worden door driekwart van de inwoners genoemd (respectievelijk 74% en 75% heel belangrijke rol). Een derde vindt dat de inwoners zelf een heel belangrijke rol hebben in de aanpak van klimaatadaptatie in De Bilt.

Maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen

Als maatregelen die inwoners zelf al nemen worden veel genoemd: zuinig zijn met water in huis (82% doet dit), zonnewering (66% heeft dit), minder tegels in de tuin (65% heeft dit), bomen in de tuin (60% heeft dit) en minder vaak de tuin sproeien tijdens droge perioden (55% doet dit). 

De rol van de gemeente

Driekwart van de inwoners vindt dat de gemeente zich meer tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering moet inzetten, met name door het voorkomen van de negatieve gevolgen van droogte en van wateroverlast. Iets meer dan een derde (36%) van de inwoners vindt dat hiervoor de lokale belasting met 25 euro per jaar extra mag stijgen.
Over de vraag of de gemeente inwoners en bedrijven mag verplichten tot het nemen van maatregelen, zijn de inwoners verdeeld: 43% vindt dat de gemeente wel inwoners en bedrijven mag verplichten om maatregelen te nemen; 42% vindt van niet.

Houding ten opzichte van mogelijke maatregelen

Over het algemeen zijn inwoners het in (ruime) meerderheid eens met stellingen om bepaalde maatregelen te nemen bijvoorbeeld waterdoorlatende tegels in parkeerplaatsen en maatregelen om te voorkomen dat planten en dieren verdwijnen door klimaatverandering. 

Vervolg

De resultaten van het inwonerspanel zijn meegenomen bij het opstellen van de Klimaatadaptatievisie van gemeente De Bilt. Dit is een lange termijn visie waarin we de stappen beschrijven die we nemen om in 2050 een klimaatbestendige gemeente te zijn. 

Ook hebben we een Water- en rioleringsplan opgesteld waarin concrete maatregelen zijn opgenomen die we de komende 5 á 10 jaar gaan uitvoeren. Het regenwater proberen we zoveel mogelijk vast te houden en niet via de riolering weg te laten lopen. Zo kunnen we wateroverlast en verdroging tegengaan. Ook willen we extra bomen planten om hitte tegen te gaan. 

De Klimaatadaptatievisie en het Water- en rioleringsplan worden donderdag 25 november behandeld in de gemeenteraad. 

Lees alle resultaten uit het inwonerspanel (pdf, 463 KB) .