Toekomstbestendig plan voor Hessingterrein

Het college van de gemeente De Bilt is in november 2022 met ontwikkelaar Verwelius de kaders van een toekomstbestendig woningbouwplan overeengekomen op het voormalig Hessingterrein aan de Utrechtseweg 341 in De Bilt. De huidige portefeuillehouder ruimtelijke ordening Anne Marie ’t Hart is sinds haar aantreden eind mei in gesprek gegaan met Verwelius om tot een toekomstbestendig woningbouwplan te komen. Dat is gelukt. Er ligt nu een nieuw resultaat. 

Met hernieuwde energie zijn alle oude en nieuwe inzichten tegen het licht gehouden en zijn er veel goede gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. Op basis hiervan is een toekomstbestendiger plan opgesteld waarin een robuuste basis is neergelegd om met wederzijds vertrouwen tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Wethouder Anne Marie ’t Hart: ‘Met dit plan wordt de stem van de natuur zwaarder meegewogen en gaan we woningen bouwen die beter aansluiten bij de Biltse behoefte.’ Directeur Sjuul Stappers van Verwelius: ‘We hebben de afgelopen maanden onder leiding van wethouder ’t Hart goed samengewerkt en vele participatiesessies met vertegenwoordigers van belangenorganisaties gevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat we over onze trots op het mooie plan in januari 2022, dat aan alle randvoorwaarden en eisen voldeed, zijn gestapt en bereid zijn om als Verwelius een grote geste te doen voor de ecologie; waarbij maar liefst 7.500 m2 extra ingerichte Natuurwerk Nederland (NNN) ontstaat met het nieuwe plan ‘november 2022’. Vol vertrouwen hopen we spoedig te kunnen starten met de realisatie van de nieuwbouwwijk als entree van De Bilt.’

Een toekomstbestendig plan

Op een openbare raadsavond in het gemeentehuis op 1 december lichtten de wethouder en de directeur van Verwelius de kaders en het nieuwe plan toe. Ook waren alle belangenorganisaties, provincie en bewonersverenigingen uitgenodigd. Het college van burgemeester en wethouders wil het nieuwe voorstel met Verwelius uitwerken tot een bestemmingsplan. Dit zal naar verwachting in mei 2023 kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Anne Marie ’t Hart is blij dat er een nieuw plan wordt ontwikkeld: ‘De stem van de natuur woog het zwaarste bij de gesprekken met Verwelius. Het terrein ligt pal naast een faunatunnel en aan Natuurnetwerk Nederland (NNN). Verder vormt dit gebied de groene buffer tussen de stad en ons dorp, en is het daarmee een van de kwetsbaarste stukken natuur in de gemeente. 

De stem van de natuur is daarom ook létterlijk aan tafel gevraagd; IVN en Utrechts Landschap zijn vanwege hun kennis meerdere malen gesprekspartner geweest. Ik ben blij dat zij en Verwelius daar beiden toe bereid waren. We hebben samen het terrein en de ecotunnel bezocht. Ook bewonersvereniging LUW heeft meerdere keren aan tafel gezeten om het gezichtspunt van omwonenden in te brengen. Via vele gespreksrondes zijn wij het afgelopen half jaar met Verwelius tot een voorstel gekomen wat beter is voor de natuur dan Plan Bloeyendael en het plan van Verwelius van januari 2022. Dit wordt onderschreven door natuur- en milieuorganisaties.’ 

Minder villa’s

De gemeente De Bilt heeft een hoge woningnood, o.a. wat betreft starterswoningen, betaalbare huur en appartementen. Het nieuwe voorstel gaat uit van een meer divers woningprogramma met minder villa’s, en meer rijwoningen en appartementen. Het appartementencomplex uit het voorstel is drie lagen met een kap en komt aan de Utrechtseweg te liggen. Het heeft een footprint van 680 m2, hierover zal de gemeente in gesprek gaan met de provincie.  Het aantal woningen in de middenhuur vormt 10%, 14 woningen, van het totaal. Het totale aantal woningen is toegenomen van 130 naar 142. Verwelius is bereid voorrang te geven aan inwoners van de gemeente. 

Meer ruimte voor natuur

Aan alle benodigde afstanden ten gunste van de natuur is in het nieuwe plan voldaan. De corridor naar de faunatunnel is de essentiële 150 meter breed (in tegenstelling tot bij Plan Bloeyendael), doordat aan de westzijde binnen de rode contour een kleine 4.000 m2 wordt toegevoegd aan het NNN. Hierdoor wordt de groene buffer dus verbreed. 

Een ander zeer belangrijk resultaat is dat de bufferzone aan de zuidzijde van het plan - de afstand tot het bosje waaraan steeds gerefereerd wordt als ‘de kraamkamer van de reeën’ - van acht meter in het vorige plan is verbreed naar vijftig meter.  Deze afstand is volgens natuur- en milieuorganisaties en het Alterra-rapport essentieel voor de natuur. Ook aan de oostzijde voldoet de bufferzone richting landgoed Sandwijck aan de 50 metergrens.’  

Verder is er in het nieuwe voorstel meer aandacht voor de afscheiding van de woonwijk van de natuur.  In overleg met natuur- en milieuorganisaties wordt deze afscheiding vormgegeven. Verder zal de grond van Verwelius ten zuiden van het plangebied worden ingericht als hoogwaardige natuur in plaats van agrarisch. Dat laat de natuurwaarde van het gebied rond de faunatunnel sterk toenemen.  

In het huidige plan wordt de rode contour ook verplaatst. Aan de westzijde ten gunste van de natuur, maar aan de zuidzijde voor de bouw van woningen. In het kort is de overschrijding van het saldo meters dat buiten de rode contour wordt gegaan met 2.700 m2 drie keer minder, en de omzetting van agrarische gronden naar hoogwaardige natuur zelfs 2,5 keer meer dan in het plan van januari 2022. 

Vervolg

De komende tijd zullen Verwelius en de gemeente het voorstel uitwerken tot een nieuw bestemmingsplan wat aan de raad zal worden voorgelegd, naar verwachting in mei/juni 2023. 

Begin 2023 wordt een bijeenkomst gepland met belanghebbenden en ontwikkelaar om hun input op het uit te werken bestemmingsplan mee te kunnen geven. Bij het nieuwe ontwerpbestemmingsplan komt er weer een periode waarin derden zienswijzen kunnen indienen. Bij het onherroepelijk worden van het nieuwe plan wordt de vergunning van Bloeyendael ingetrokken en alle (beroeps) procedures jegens gemeente worden gestaakt tegen finale kwijting over en weer. 

Schop in de grond

Verwelius hoopt voor de Kerst van 2023 de eerste paal de grond in te kunnen slaan. Meer dan 1.000 aanmeldingen zijn al binnengekomen op de projectwebsite Aandegrift.nl. Er zijn al veel inwoners die belangstelling tonen voor de nieuwe woonwijk als entree van De Bilt. 

Meer informatie en contact

Meer informatie over dit project vindt u ook op de projectpagina De Grift op onze website. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres info@debilt.nl.