Openbaar subsidieregister

In het openbare subsidieregister van de gemeente De Bilt staat aan welke instellingen de gemeente subsidie verstrekt. Het gaat om subsidieverstrekkingen voor het lopende kalenderjaar.

Het register is een momentopname. In de loop van het kalenderjaar worden er voortdurend aanvragen ingediend. Daarom actualiseren we de gegevens iedere 2 weken, tenzij er in die periode geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.

De grondslag voor subsidieverlening is op basis van de Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 (ASV), de Nadere regels subsidieverstrekking 2019, de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en het gemeentelijk subsidiebeleid.

Hieronder volgt een overzicht van de verleende subsidies 2023. 

Documenten

•    Subsidieregister 2023 (pdf, 122 KB) (versie 1 mei 2023)

Toelichting op het bestand

De bedragen in de kolom ‘subsidiebedrag’ kunnen zowel verleende als definitief vastgestelde subsidies zijn. Verleende bedragen zijn bedragen die voorlopig toegekend zijn op basis van de subsidieaanvraag.

Na het uitvoeren van de activiteit(en) moeten instellingen een inhoudelijke en financiële verantwoording indienen. Op basis daarvan stelt de gemeente het subsidiebedrag vast. Het vastgestelde bedrag kan even hoog, maar ook lager zijn dan het verleende bedrag.

Voor meer inhoudelijke informatie over de jaarlijkse subsidies verwijzen wij u naar het Subsidieprogramma 2023