Voorlopig ontwikkel plan (VOP)

Heeft u (bouw)plannen die niet binnen de regels van het Omgevingsplan passen? Dan kunt u vooraf digitaal een zogenoemd Voorlopig ontwikkel plan (VOP) indienen. De gemeente bekijkt hierbij op hoofdlijnen of uw plan kansrijk is. Dat kan u geld en risico besparen.

VOP is geen omgevingsvergunning

Een positieve reactie op uw plan is geen omgevingsvergunning. U kunt hiermee dus nog niet gaan bouwen of verbouwen.

De gemeente maakt onderscheid in twee soorten initiatieven: ideeën met een woonfunctie of woningbouw-component erin en ideeën zonder een woonfunctie of woningbouwcomponent. 

Het merendeel van de initiatieven gaat over woningbouw. Om verspilling van tijd en geld te voorkomen aan initiatieven die geen kans van slagen hebben, verzoeken we initiatiefnemers om van tevoren rekening te houden met enkele voorwaarden: 

  1. het initiatief voorziet in voldoende parkeercapaciteit op eigen terrein. Hiervoor wordt in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) standaard uitgegaan van de gemiddelde parkeerkencijfers van het CROW
  2. het initiatief  voldoet in ieder geval aan onderstaande gemeentelijke beleidsnota’s:
    1. Woonvisie gemeente De Bilt 
    2. Doelgroepenverordening
    3. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) (met name paragraaf 4.5 Parkeren)
    4. Beleidslijn omtrent het inperken van bouwmogelijkheden buiten het stedelijk gebied (pdf, 145 KB)

Ingediende initiatieven worden na ontvangst getoetst op ontvankelijkheid op basis van bovenstaande voorwaarden. Als daaruit blijkt dat ze niet voldoen, wordt het initiatief niet in behandeling genomen. De indiener wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Wordt uw ingediende VOP niet in behandeling genomen omdat het plan niet als haalbaar of kansrijk wordt gezien? Dan kunt u een nieuwe aangepaste VOP indienen.

Of heeft u een (bouw)plan waarvan u twijfelt of dat al dan niet binnen de regels van het geldende omgevingsplan past? Om daar achter te komen kunt u een Schetsplan indienen.

U kunt hieronder een VOP indienen. Dit kunt u op 2 manieren doen: via Digi-D of E-Herkenning. Het indienen van een VOP kost €450,- ongeacht de reactie op uw plan. 

Inloggen met DigiD VOP indienen via Digi-D Inloggen met eHerkenning Niveau 1 VOP indienen via E-herkenning

Wat heeft u nodig om een VOP in te dienen?

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie
  • Een beschrijving van uw aanvraag. Denk hierbij aan: 
    • beschrijving van de locatie
    • bestaande situatie versus gewenste situatie  
    • uitleg waarom het volgens u een gewenste ontwikkeling is voor de gemeente op basis van de Omgevingsvisie, provinciale en landelijke regels 
    • indien van toepassing alvast referenties of beeldmateriaal van het gewenste eindresultaat

De gemeente bekijkt op hoofdlijnen in hoeverre uw plan kansrijk is. Wij streven ernaar om binnen 6 weken uw VOP te behandelen en tot een advies te komen. Er is geen beroep of bezwaar hiertegen mogelijk.

De gemeente komt met een reactie over het vervolgproces. Bij initiatieven waarbij er een kleine afwijking is van het Omgevingsplan gaat een casemanager met u in gesprek over het vervolg. U kunt hierbij denken aan het uitwerken van bouwtekeningen, gevelindelingen, landschappelijke inpassing, bodemonderzoek enzovoort. Eventueel vindt er afstemming plaats met externe partners waaronder de Omgevingsdienst, Waterschap, Provincie, GGD of veiligheidsregio Utrecht. In de meeste gevallen wordt het uitgewerkte VOP voorgelegd aan het college. In enkele gevallen heeft de gemeenteraad aangegeven hier eerst een advies over te willen geven voordat het college een besluit neemt. Dit advies van de raad is bindend, dit betekent dat het college hier niet van mag afwijken. 

Voor plannen waarbij er een integrale afweging en uitwerking moet plaatsvinden op basis van meer dan 3 belangen (onder andere wonen, groen, duurzaamheid, verkeer, economie, zorg, welzijn enzovoort) hebben wij een integraal vervolgproces en maken we gebruik van Omgevingstafels. Samen met u als initiatiefnemer en vertegenwoordigers van de diverse beleidsvelden die invloed hebben op het plan gaan we aan tafel om integraal de mogelijkheden te verkennen. Voor meer informatie over de Omgevingstafel De Bilt is er een informatiefolder in voorbereiding. In de meeste gevallen leidt een positief besluit tot een wijziging van het Omgevingsplan. De raad is als enige bevoegd om het Omgevingsplan te wijzigen. Bij een positief besluit door het college wordt de wijziging van het Omgevingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad.