Herontwikkeling gymzaal Marie Curieweg De Bilt

De gymzaal aan de Marie Curieweg zal worden opgenomen in de nieuwe sporthal die gebouwd gaat worden bij het H.F. Witte Centrum in het nieuwe Nobelkwartier. Hierdoor komt er ruimte voor woningbouw op deze locatie. 

Nadat de nieuwe sporthal in het Nobelkwartier is gebouwd worden zowel de gymzaal aan de Marie Curieweg 1 als de huidige sporthal bij het H.F. Witte Centrum gesloopt. 

Er zullen 6 patiowoningen worden gerealiseerd. De woningen worden bij voorkeur gerealiseerd in collectief particulier opdrachtgeverschap.

Download het raadsvoorstel ontwikkeling Nobelkwartier en Marie Curieweg 1
Download de ruimtelijke randvoorwaarden
Download het participatieverslag behorende bij het raadsvoorstel

Er zijn diverse bijeenkomsten gehouden, waarvan een drietal samen met het Nobelkwartier en twee separaat voor de Marie Curieweg 1.
Meer informatie over de bijeenkomsten die zijn gehouden in samenhang met het Nobelkwartier vindt u op de projectpagina van het Nobelkwartier.

Op 21 februari heeft er een informatieavond plaatsgevonden over de ter inzage legging van het bestemmingsplan. Het verslag van die avond kunt u via de onderstaande link nalezen.

Verslag informatiebijeenkomst maandag 21 februari 2022

De presentatie van de avond is op te vragen via de projectleider of assistent-projectleider (zie onder Contact).

Wat Waar
Ontwerpbestemmingsplan ter inzage Februari – maart 2022
Opstellen zienswijzennota April 2022
Vaststelling bestemmingsplan Juni 2022 – juli 2022
Voorbereiden verkoop September – november 2022
Startverkoopprocedure (afhankelijk van nieuwbouw sporthal) Januari 2023
Sloop gymzaal Na oplevering nieuwe Sporthal -> 2023

  • Het college van B&W heeft op 13 maart 2018 vastgesteld om nieuwbouw van sporthal De Bilt als uitgangspunt mee te nemen in de gebiedsontwikkeling bij het Nobelkwartier. Bij nieuwbouw van de sporthal wordt de sportzaal aan de Marie Curieweg geïntegreerd in de nieuwbouw bij H.F. Witte Centrum. De locatie van de sportzaal komt hiermee vrij voor herontwikkeling.
  • De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 28 januari 2021 ingestemd met het voorstel ruimtelijke randvoorwaarden en grondexploitatie Nobelkwartier en Marie Curieweg 1 en een krediet voor de nieuwbouw van een sporthal binnen het Nobelkwartier. 

De huizen aan de Marie Curieweg zijn toch voor bewoners met een fysieke beperking? 

Op de locatie Marie Curieweg komen zes woningen, bij voorkeur uit te voeren via collectief particulier opdrachtgeverschap. Een collectief die woningen wil bouwen voor bewoners met een fysieke beperking heeft haar interesse bij ons bekend gemaakt. 1-op-1 grondverkoop tegen een marktconforme prijs is naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad op 26 november 2021 geen vanzelfsprekendheid meer. Wij onderzoeken wat de uitspraak van de Hoge Raad betekent voor de gronduitgifte aan de Marie Curieweg.  

Als de woningen aan Marie Curie weg niet gegund worden aan de stichting mogen de bewoners dan weer opnieuw meedenken aan wat er dan wel komt?

Er komen zes woningen, met een voorkeur voor uitgifte via collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit is vastgesteld in de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Wij onderzoeken wat de uitspraak van de Hoge Raad op 26 november 2021 betekent voor de gronduitgifte aan de Marie Curieweg en hoe we dit proces verder gaan vormgeven.   

Projectleider: Sjoerd Bazuin

Telefoon: 030 - 228 94 28

E-mail: s.bazuin@debilt.nl

Assistent projectleider: Sandra Klees

Telefoon: 030 – 228 91 26 

E-mail: s.klees@debilt.nl