Herontwikkeling voormalige Theresiaschool, Gregoriuslaan 10 Bilthoven

De planontwikkeling voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige Theresiaschool aan de Gregoriuslaan 10 te Bilthoven vordert. Uit onderzoek is gebleken dat het gebouw renoveren geen optie is. De kosten voor renovatie zijn hoger dan de kosten voor sloop en nieuwbouw. Op de locatie worden nieuwe woningen gerealiseerd.  

De concept ruimtelijke randvoorwaarden schetsen de op de informatieavond van 1 december 2020 voorgestelde bouwmogelijkheden voor de locatie en enkele randvoorwaarden voor de terreininrichting. Deze worden hieronder kort toegelicht:

Bouwmogelijkheden

Aan de voorzijde parallel aan de Gregoriuslaan kan een bouwvolume worden gecreëerd van 2 bouwlagen met kap. Aan de achterzijde is de maximale hoogte van de bebouwing 2 bouwlagen. De voorgevel van het gebouw aan de Gregoriuslaan ligt 6 tot 8 meter vanaf de noordelijke erfgrens van het terrein. Aan de zijde van de OLV kerk, de westzijde, is deze afstand 7,5 tot 9 meter. De maximale diepte van de bebouwing bedraagt 15 meter en dat is inclusief balkons en ontsluitingen.

Terreininrichting

De voorgestelde bebouwing omarmt een gezamenlijke tuin, waarin ruimte is voor groen, infiltratie van hemelwater en een bijgebouw. Deze binnentuin grenst aan de achtertuinen van de woningen aan de Doctor Julius Röntgenweg. De erfafscheiding tussen de beide tuinen zal in overleg met omwonenden tot stand komen. Voor de erfafscheiding met de kerk geldt dat deze een groen karakter zal krijgen. Aan de Gregoriuslaan blijft de bestaande gemetselde erfafscheiding zoveel mogelijk in tact of deze wordt vervangen door een nieuwe mee ontworpen lage erfafscheiding. Aan de zuidzijde van het terrein zal het parkeren opgelost worden voor zowel de bewoners als de bezoekers van het plangebied. De toegang van het parkeerterrein bevindt zich aan de westzijde van het terrein.

Op 23 april 2020 heeft de raad het college gevraagd om de ontwikkeling van het terrein ‘voortvarend op te pakken en de plannen voor woningbouw hierop per omgaande in gang te zetten’. Binnen de toekomstplannen is geen ruimte voor culturele en/of maatschappelijke activiteiten.

Het pand is in beheer bij een leegstandsbeheerder en wordt momenteel nog door enkele partijen gebruikt. Wij zullen deze beheerder tijdig informeren over de sloop van het pand.

Voor de herontwikkeling worden concept ‘ruimtelijke randvoorwaarden’ geformuleerd. Deze voorwaarden sluiten aan bij de ambities voor woningbouw zoals beschreven in de notitie 'Aanvullend woonbeleid – van Woningwet naar gemeentelijk beleid (pdf, 2 MB) ', zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 21 april 2016. De nieuwbouw volgt in dit concept min of meer de contouren van het oude schoolgebouw en sluit zodoende aan op de bebouwing in de directe omgeving.

Op 1 december 2020 vond een digitale bewonersavond plaats voor de direct omwonenden. Het concept van de ruimtelijke randvoorwaarden is toegelicht en de wensen van bewoners zijn geïnventariseerd. Aansluitend krijgen de omwonenden gelegenheid om ook nog schriftelijk op de concept randvoorwaarden te reageren. De inbreng van de omwonenden beantwoorden we in een reactienota. Die reactienota bespreken we tijdens een vervolgbijeenkomst met de omwonenden, net als het vervolgproces.
Daarna wordt de reactienota samen met de randvoorwaarden ter vaststelling aan het college van B&W aangeboden.

Op 14 november 2022 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd voor de directe aanwonenden van de Gregoriuslaan nummer 10. Op die avond heeft de stedenbouwkundige laten zien wat er met de opmerkingen uit de (digitale) avond in 2020 is gedaan. Het aangepaste plan voor de locatie Gregoriuslaan 10 is toegelicht en besproken, en er was een levendige discussie over het verkeer en het parkeren in de wijk.

Op de presentatie (pdf, 5 MB)  zoals die op 14 november is getoond kon tot  9 januari via e-mail nog worden gereageerd.

Van de reacties zoals die tijdens en na de avond zijn gegeven is een samenvatting opgesteld. U heeft tot en met maandag 27 februari 9.00 uur om op deze samenvatting te reageren. 

Deze samenvatting zal daarna in een memo aan het college van B&W worden voorgelegd. Naar verwachting zal het college daarna groen licht geven om het bredere plantraject te starten om te komen tot een nieuw bestemmingsplan.

Heeft u problemen met het raadplegen van het bestand zoals de presentatie, neem dan contact op met de projectleider (zie Contact).

Tijdelijke projectleider: Wilco de Rooij
Telefoon: 030 - 228 95 88
E-mail: w.derooij@debilt.nl

Assistent projectleider: Sandra Klees
Telefoon: 030 - 228 91 26
E-mail: s.klees@debilt.nl