Herontwikkeling voormalige Theresiaschool, Gregoriuslaan 10 Bilthoven

Categorieën

  • Bilthoven

In 2009 is de Theresiaschool van Gregoriuslaan 10 verhuisd naar een nieuw gebouw aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven. Uit onderzoek is gebleken dat het oude gebouw renoveren geen optie is. De kosten voor renovatie zijn hoger dan de kosten voor sloop en nieuwbouw. Het oude schoolgebouw is inmiddels enkele jaren geleden gesloopt en voor de locatie zijn plannen voor herontwikkeling met 13 woningen opgesteld.

Op 26 mei 2016 heeft de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie gemeentelijke herontwikkelingslocatie vastgesteld. In de uitgangspuntennotitie is vermeld dat het college van B&W in de toekomst de achtergebleven locaties die niet in gemeentelijk beheer zijn en niet meer in gebruik zijn voor gemeentelijke voorzieningen, afstoot voor herontwikkeling. De locatie Gregoriuslaan 10 te Bilthoven is één van de gemeentelijke herontwikkelingslocaties. Met de beoogde ontwikkeling in Bilthoven geven wij de locatie van de voormalige school een nieuwe invulling voor woningbouw.

Op 23 april 2020 heeft de raad het college gevraagd om de ontwikkeling van het terrein ‘voortvarend op te pakken en de plannen voor woningbouw hierop zo snel mogelijk in gang te zetten’. 

Op 1 december 2020 vond een digitale bewonersavond plaats voor de direct omwonenden. Het concept van de ruimtelijke randvoorwaarden is toegelicht en de wensen van bewoners zijn geïnventariseerd. Ook was het mogelijk om achteraf schriftelijk op de concept randvoorwaarden te reageren. De inbreng is beantwoord in een reactienota en tijdens de vervolgbijeenkomst op 14 november 2022 besproken.

Op 14 november 2022 is er opnieuw een inloopavond georganiseerd voor de directe aanwonenden. Op die avond heeft de stedenbouwkundige laten zien wat er met de opmerkingen uit de (digitale) avond in 2020 is gedaan. Het aangepaste plan voor de locatie Gregoriuslaan 10 is toegelicht en besproken en er was een levendige discussie over het verkeer en het parkeren in de wijk.
Op de presentatie (pdf, 5 MB)  zoals die op 14 november is getoond kon via e-mail nog worden gereageerd.

Van de reacties zoals die tijdens en na de avond zijn gegeven is een samenvatting opgesteld. De samenvatting is voorgelegd aan het college van B&W om te betrekken bij de besluitvorming over het schetsontwerp. 

Heeft u problemen met het raadplegen van het bestand zoals de presentatie, neem dan contact op met de projectleider (zie Contact).

Op basis van het stedenbouwkundig schetsontwerp zoals getoond in de presentatie van de informatieavond is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.  Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024 ter inzage gelegen. Tot en met 31 januari had u de mogelijkheid om op het plan te reageren via een zienswijze. Er zijn in totaal 7 zienswijzen ingediend. Op dit moment wordt de beantwoording op de zienswijzen voorbereid. Deze worden gebundeld in een zienswijzennota. Het  college stelt deze vast en legt de nota daarna voor aan de gemeenteraad.

Het bestemmingsplan gaat uit van 9 sociale huur appartementen en 4 grondgebonden middenhuur woningen. De sociale huurappartementen worden aan de wegzijde gerealiseerd in dezelfde voorgevelrooilijn van de naastgelegen woningen. Op het achter terrein zijn 4 grondgebonden middenhuur woningen ingetekend. Met Woongroen (voorheen SSW) is de afspraak gemaakt dat alle woningen bij voorrang worden toegewezen aan senioren, zowel bij de eerste toewijzing als elke volgende. De ontsluiting van het perceel op de Gregoriuslaan is aan de kerkzijde en het parkeren ten behoeve van de woningen vindt plaatst tussen de twee bouwblokken in. De huidige bomen langs de kerkzijde, op het achter terrein bij de begraafplaats en enkele grote behoudenswaardige bomen aan de oostzijde van het perceel blijven behouden.

Het appartementengebouw bestaat uit 2 bouwlagen met kap en de grondgebonden woningen uit 1 bouwlaag met kap. Deze woningen worden levensloopbestendig gemaakt en zijn primair bedoeld voor senioren.

Projectleider: Wilco de Rooij
Telefoon: 030 - 228 95 88
E-mail: w.derooij@debilt.nl

Assistent projectleider: Sandra Klees
Telefoon: 030 - 228 91 26
E-mail: s.klees@debilt.nl