Informatieavond

Samenvatting informatieavond Herontwikkeling voormalige Theresiaschool, Gregoriuslaan 10 Bilthoven

Op 14 november 2022 heeft er een goed bezochte informatieavond plaatsgevonden voor de directe aanwonenden van de Gregoriuslaan nummer 10. Op die avond heeft de stedenbouwkundige laten zien wat er met de opmerkingen uit de (digitale) avond in december 2020 is gedaan. Het aangepaste plan voor de locatie Gregoriuslaan 10 is toegelicht en besproken, en er was een levendige discussie over het verkeer en het parkeren in de wijk. Het aangepaste plan is over het algemeen goed gevallen bij de direct omwonenden. 

Na de bijeenkomst zijn er schriftelijke vragen binnengekomen. Onder andere is verzocht om integraal te kijken naar de verkeerssituatie. Bij elk nieuw plan toetst de gemeente de verkeerssituatie aan de geldende parkeernormen, de invloed op het aantal verkeersbewegingen en de ontsluiting van het perceel.  

Daarnaast heeft een aantal omwonenden verzocht om de achtergevel van het appartementencomplex parallel te laten lopen met de achtergrens van de naastgelegen woningen. Wij proberen de achtergrens zo veel mogelijk gelijk te laten lopen met die van naast gelegen woningen. Voor een goede stedenbouwkundige inpassing is het echter ook van belang dat de voorgevels zo veel als mogelijk in lijn staan met de genoemde woningen.  In de verdere uitwerking van de bouwplannen wordt geprobeerd om daar maximaal rekening mee te houden. Ook is verzocht om voor het complex de hoogte van de naastgelegen woningen aan te houden. We streven ernaar om zo veel als mogelijk afstemming te zoeken met de naastgelegen woningen.   

Verder is er de wens geuit om led straatverlichting aan te brengen. Door de extreme prijsstijgingen zijn er met de huidige middelen weinig mogelijkheden. Dit zal afhankelijk zijn van het besluit dat de raad zal nemen in maart over de actualisatie van het beleids- en beheersplan openbare verlichting. 

De situering en hoogte van de bergingen is ook onder de aandacht gebracht. Het is niet mogelijk de bergingen ergens anders te positioneren. We streven ernaar om zo veel als mogelijk rekening te houden met de hoogte van de naastgelegen bebouwing maar er kunnen nog geen toezeggingen worden gedaan over de exacte hoogte van de bergingen.  

Ook is de vraag gesteld of vroegtijdig nagedacht kan worden over het verzamelen en distribueren van afval voor de nieuwe woningen. Dit zal zeker worden meegenomen in de verdere planvorming. De grondgebonden woningen krijgen de bekende afvalcontainers, voor de woningen op de verdieping zal naar een andere oplossing worden gekeken.

In een van de reacties is ook verzocht is om rekening te houden met het zicht vanuit het appartementencomplex op de huidige woningen in verband met de privacy. Daar zal rekening mee worden gehouden door de ramen die aan de zijkant uitkijken op de bestaande woningen zo te plaatsen dat ze wel daglicht opleveren voor de appartementen maar geen inbreuk op de privacy van de bestaande woningen veroorzaken.

Verder is gevraagd naar de plannen voor het terrein en de hekken in de periode tot de nieuwbouw.  De afgelopen tijd zijn de hekken verstevigd. Wij verwachten niet dat het terrein dusdanig lang ongebruikt zal liggen waardoor een tijdelijke voorziening, zoals een speeltuin, nodig is. Daarnaast zijn er een aantal beperkende aspecten zoals een beschermde salamander die op het terrein voorkomt en ligt er een ondergrondse gastransportleiding waardoor een tijdelijk alternatief gebruik niet de voorkeur heeft.  

Aangegeven is ook dat men de bestemming van de woningen, sociale- en middenhuur, niet passend vindt in de buurt en in combinatie met de Schutsmantel en de kerk. In het collegeakkoord is opgenomen dat er naar gemengde wijken wordt gestreefd waar mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en besteedbare inkomens kunnen wonen. Inclusiviteit en diversiteit zijn belangrijk voor een duurzame samenleving.    

Ook waren er vragen en reacties over de beeldkwaliteit. Deze zal binnenkort worden uitgewerkt en de nadrukkelijk intentie is om de nieuwbouw in dezelfde stijl te realiseren als de nabijgelegen woningen.