Programma Wonen en Zorg

We vinden het belangrijk dat De Bilt een gemeente is die een thuis biedt. Of mensen nu behoefte hebben aan zorg en ondersteuning of niet, iedereen moet zo lang mogelijk prettig thuis kunnen blijven wonen en leven. Daarom moeten er voldoende aantrekkelijke woningen zijn waar mensen veilig, gezond en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen.

Sommige inwoners hebben bijvoorbeeld een aangepaste of voor hen geschikte woning nodig. Andere inwoners hebben weer meer behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning en zorg op maat. Daarnaast willen we vooral dat de inwoners steeds terug kunnen vallen op goed georganiseerde zorg, begeleiding en ondersteuning, waardoor zij mee kunnen doen in de maatschappij.

Programma Wonen en Zorg 2030

De afgelopen maanden is er een Programma Wonen en Zorg 2030 opgesteld, dat hier over gaat. Het programma vult de al bestaande Woonvisie De Bilt 2030 aan.

Het landelijke beleid is gericht op zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn en zelfstandig thuis (blijven) wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Natuurlijk kan dit alleen met hulp van het sociale netwerk en waar nodig met hulp van professionals. Als gemeente De Bilt sluiten wij graag aan bij dit  huidige rijksbeleid.

Om het voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen makkelijker te maken, zijn vooral meer (betaalbare) appartementen met lift nodig. Daarnaast zijn geschikte voorzieningen in de buurt belangrijk, zoals een supermarkt, apotheek, huisarts en openbaar vervoer. Ouderen en andere kwetsbare doelgroepen hebben bovendien vaak behoefte aan goede toegankelijke plekken om elkaar te ontmoeten. Dat kan een winkel of park zijn, maar ook een buurthuis, zwembad of vereniging. Samen dingen doen helpt eenzaamheid tegen te gaan. Tenslotte is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de begeleiding en ondersteuning bij mensen thuis.

Wat staat er in het programma?

In het programma Wonen en Zorg staat hoe wij in onze gemeente de komende jaren willen omgaan met het thema wonen met zorg. In het programma staan onze ambities en speerpunten, en welke concrete acties en maatregelen wij als gemeente samen met onze samenwerkingspartners hiervoor gaan uitvoeren de komende jaren.

Inwoners en organisaties denken mee in het proces

Inwoners en maatschappelijke organisaties hebben ons bij het opstellen van de Woonvisie 2030 al veel verteld over wat zij belangrijk vinden voor het wonen in onze gemeente (participatietraject Samen Werken aan Wonen). De afgelopen maanden hebben we om meer input gevraagd.

In april 2023 heeft het inwonerpanel aan de hand van een digitale enquête input geleverd over het thema wonen en zorg. Het inwonerpanel bestaat uit 800 inwoners uit onze gemeente. In totaal hebben 588 inwoners de enquête ingevuld.
Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft deze peiling uitgevoerd.

Verder heeft de gemeente bij de voorbereiding van het programma Wonen & Zorg 2030 in het voorjaar aan verschillende maatschappelijke (zorg)organisaties en bewonersgroepen gevraagd mee te denken. Deze organisaties en groepen hebben veel suggesties, ideeën en aandachtspunten meegegeven tijdens interviews en groepsgesprekken.

Zo hebben bijvoorbeeld de woningcorporaties, MENS, Adviesraad Sociaal Domein, WVT, zorgorganisatie Silverein, Huize het Oosten, Kennisteam Wonen en wijkraden/bewonersverenigingen input geleverd.
Op dit moment ligt het concept programma Wonen en Zorg 2030 voor advies bij het Kennisteam Wonen, de Adviesraad Sociaal Domein en Woongroen.

De resultaten van de participatie worden samengevat in een participatieverslag. Dit verslag publiceren wij op deze webpagina.

Besluitvorming

De gemeenteraad heeft het Programma Wonen en Zorg op 30 november 2023 vastgesteld. Kijk de raadsvergadering terug op 
https://debilt.raadsinformatie.nl. 

Bekijk het Programma Wonen en Zorg De Bilt 2023 (pdf, 1 MB) ) en het Participatieverslag Programma Wonen en Zorg. (pdf, 173 KB)   

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.   

Planning

Juni-Juli 2023 Programma Wonen en Zorg ter advisering naar SSW/ASD/Kennisteam Wonen
Augustus 2023 Advies van SSW/ASD/Kennisteam Wonen terugontvangen
Oktober 2023 Informatieavond gemeenteraad
December 2023 Vaststelling Programma Wonen en Zorg dor gemeenteraad

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen hebt dan kunt u deze stellen aan projectleider Gert den Ouden via e-mail g.denouden@debilt.nl of telefonisch 06-38 98 37 82.