Verkeerscirculatieplan De Bilt

De Bilt kent een duidelijke hoofdstructuur van de wegen. Het dorp is goed te bereiken via de Soestdijkseweg-Zuid, De Biltse Rading en de Groenekanseweg. Het centrum van De Bilt kampt echter met sluipverkeer tussen Utrecht en Zeist. Om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van het centrum van De Bilt te waarborgen en sluipverkeer tegen te gaan is in 2022 het Verkeerscirculatieplan (VCP) De Bilt uitgevoerd. 

Wat is er veranderd? 

In het kader van het VCP is in 2021 de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg aangesloten op de rotonde Biltse Rading.  In 2022 is op korte wegvakken op de Blauwkapelseweg, Dorpsstraat-Oost en de Looydijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Het gaat om de volgende wegvakken:

  • Blauwkapelseweg tussen de aansluitingen met de Biltse Rading en Park Arenberg (richting Hessenweg)
  • Dorpsstraat-Oost tussen de Soestdijkseweg-Zuid en Burgemeester De Withstraat (richting Hessenweg)
  • Looydijk tussen de Soestdijkseweg-Zuid en Akker (richting de Soestdijkseweg-Zuid) 
  • Prof. Dr. T.M.C. Asserweg – Biltse Rading. 

Buiten de bovengenoemde wegvakken blijft tweerichtingsverkeer toegestaan. 

Plattegrond

Het centrum van De Bilt is voortaan bereikbaar via de Blauwkapelseweg en de Dorpsstraat-Oost. Verlaten van het centrum gebeurt via de Looydijk en de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg. De Hessenweg blijft een tweerichtingsweg. De verkeersintensiteit op de Blauwkapelseweg zal fors afnemen. 

Het VCP is in 2014 tot stand gekomen door een uitgebreide verkenning in samenwerking met een klankbordgroep. Dit is een afvaardiging van belanghebbenden die vanaf het begin actief betrokken is geweest bij het proces. Tijdens de verkenningsfase zijn meerdere opties tegen elkaar afgewogen. Hierbij vormden de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van het centrum van De Bilt leidraad. Het huidige VCP kwam als beste optie uit deze verkenning. Het VCP resulteert in een vermindering van doorgaand verkeer terwijl de bereikbaarheid van De Bilt gegarandeerd blijft. 

De werkzaamheden in verband met het VCP zijn in juli 2022 afgerond. Weggebruikers hebben nu gelegenheid om te wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Vanaf 23 september start de gemeente met een uitvoerige evaluatie. Lees meer in het nieuwsbericht van 22 september.

Waarom is het VCP nodig?

De Bilt kent een duidelijke hoofdstructuur van de wegen. Het dorp is goed te bereiken via de Soestdijkseweg-Zuid, De Biltse Rading en de Groenekanseweg. Het centrum van De Bilt kampt echter met sluipverkeer tussen Utrecht en Zeist. Om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van het centrum van De Bilt te waarborgen en sluipverkeer tegen te gaan is in 2014 het Verkeerscirculatieplan (VCP) De Bilt opgesteld.

Wat is het doel van het VCP?

Het VCP is in 2014 tot stand gekomen door een uitgebreide verkenning in samenwerking met een klankbordgroep. Dit is een afvaardiging van belanghebbenden die vanaf het begin actief betrokken is geweest bij het proces. Tijdens de verkenningsfase zijn meerdere opties tegen elkaar afgewogen. Hierbij vormden de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van het centrum van De Bilt leidraad. Het huidige VCP kwam als beste optie uit deze verkenning. Het VCP resulteert in een vermindering van doorgaand verkeer terwijl de bereikbaarheid van de kern De Bilt gegarandeerd blijft. 

Waarom heeft het zo lang geduurd tussen besluitvorming en uitvoering?

Ten tijde van de besluitvorming waren de financiële middelen voor deze uitvoering niet geregeld. Deze zijn inmiddels wel geregeld. Daarnaast zijn er na de besluitvorming enkele andere projecten in het kader van het VCP uitgevoerd. Zoals de herinrichting Hessenweg Zuid, de aanpak van het Dr. Letteplein, doortrekking van de Prof. Dr. Asserweg en aanleg van enkele snelheidsremmende plateaus.  

Is het VCP niet achterhaald?

Nee, het VCP is het stapsgewijs uitgevoerd. Ook speelt nog steeds de veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek van veel doorgaand verkeer dat door de woonkern De Bilt rijdt.

Wanneer worden de resultaten van het VCP geëvalueerd?

Elke verkeersaanpassing kent een periode van gewenning. We monitoren na deze periode de nieuwe verkeerssituatie. We verwachten deze resultaten circa een half jaar na afronding van de laatste werkzaamheden.

Komen er ook maatregelen in de straten die door het VCP veel meer verkeer krijgen?

Nee, vooralsnog niet. Mocht uit de evaluatie blijken dat dat nodig is, dan wordt dat bekeken.

Is het nog mogelijk om bezwaar te maken?

Nee. Het VCP is door de gemeenteraad al vastgesteld na een participatie- en ontwerptraject in 2014.

Veelgestelde vragen: Gewijzigde routes

Hoe worden de nieuwe routes aangegeven?

Er wordt 1-richtingsverkeer ingesteld en die worden vanzelfsprekend aangeduid met bebording en markeringen. Op informatieborden in De Bilt is de nieuwe situatie al te zien.

Gaan jullie handhaven om te voorkomen dat mensen tegen het verkeer gaan inrijden?

Ja. Al zal in de eerste weken vooral toegezien worden op naleving en het stimuleren van de alternatieven i.p.v. bekeuren.

Bij de bussluis op de Blauwkapelseweg gaat het vaak mis, wat gaan jullie daaraan doen?

Er komen extra borden bij de bussluis op de Blauwkapelseweg. Lees meer in het nieuwsbericht 'Extra borden bij bussluis Blauwkapelseweg' van 12 december 2022. 

Worden ook de verschillende routeplanners geïnformeerd?

Ja, de verkeersbesluiten worden gepubliceerd. Het is echter aan de commerciële partijen zelf of en wanneer ze dit in hun systemen opnemen. Daarnaast moeten de gebruikers van de verschillende systemen zelf hun navigatiesystemen updaten.

Gaan de bussen nu ook anders rijden?

Nee. De bussen blijven rijden zoals in de huidige situatie. Voor bussen blijft het namelijk mogelijk het dorp uit rijden (via een stukje busbaan) t.h.v. de Blauwkapelseweg.

Wordt er een uitzondering gemaakt voor bestemmingsverkeer tijdens en na de werkzaamheden?

Nee, niet tijdens de werkzaamheden en ook niet na de werkzaamheden.

Geldt het éénrichtingsverkeer alleen voor auto’s?

Nee, het geldt voor auto's en vrachtverkeer.

Veelgestelde vragen: Uitvoering

Wat is de startdatum van de werkzaamheden?

Vooralsnog is het uitgangspunt dat er in maart gestart wordt. Als de aannemer bekend is, vindt u op deze pagina een gedetailleerde planning.

Gaan we hier als ondernemer/inwoner last van ervaren?

Tijdens de werkzaamheden kunt u overlast ervaren, maar daarover zal de aannemer u bij start van de werkzaamheden over op de hoogte brengen. Na de werkzaamheden is de nieuwe situatie (1-richtingsverkeer) een feit.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de uitvoering en planning?

Zodra de aannemer bekend is, wordt er een contactpersoon voor de uitvoering bekend gemaakt. Die vindt u in de brief over de werkzaamheden.

Hoe is de afvalinzameling geregeld tijdens de uitvoering?

Tijdens de uitvoering zal de aannemer de afvalinzameling coördineren. Dat wil zeggen dat zij de containers verzamelen en op een centraal punt laten ophalen, waarna de aannemer ze weer bij u voor de deur zet.

Kan ik voor mijn deur parkeren tijdens de uitvoering?

Nee. Aangezien dit per (deel)fase verschilt, zal u voor de werkzaamheden door de aannemer op de hoogte gebracht worden over het parkeren.

Wanneer worden de werkzaamheden afgerond?

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden zo snel als mogelijk achter elkaar worden uitgevoerd. Zodra de aannemer bekend is, wordt u van de planning in detail op de hoogte gebracht.

Worden er tijdelijk straten afgesloten en hoe worden we hierover geïnformeerd?

De straten waarin gewerkt wordt worden tijdelijk afgesloten voor verkeer. De Biltse Rading en de Soestdijkseweg Zuid blijven in principe gewoon bereikbaar. De Biltse Rading wordt maximaal 2 keer een weekend afgesloten en de Soestdijkseweg Zuid maximaal 2 keer een nacht. Als de aannemer bekend is, zal daar in detail samen met de aannemer over worden gecommuniceerd.

Heeft u vragen over het VCP?  Dan kunt u een e-mail sturen naar vcp@debilt.nl