Integraal veiligheidsplan 2023-2026

De gemeenteraden van Baarn, Eemnes, Soest, Bunschoten en De Bilt (BES) hebben ingestemd met het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (IVP). De burgemeesters hebben op 9 februari 2024 hun handtekening gezet onder dit plan. Dit complete veiligheidsplan bevat de koers, de ambities en doelstellingen die de gemeenten samen met politie, Openbaar Ministerie en andere maatschappelijke partners uitzetten om de veiligheid en openbare orde in het BES-gebied te bewaken. En in dit plan maken gemeenten met hun partners afspraken over prioriteiten, capaciteit en middelen.

Burgemeester Potters van gemeente De Bilt: ”De criminaliteit verandert snel en is divers. We zien jongeren betrokken raken bij criminele drugsnetwerken. Er is sprake van ondermijning, waarbij criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en diensten. Het is van belang dat we ons daar als gemeenten met onze partners onverzettelijk in opstellen en criminaliteit terugdringen.” 

De gemeenten Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest hebben één basisteam van de politie (Basisteam BES, De Bilt, Eemdal en Soest). Daarom stellen we één gezamenlijk veiligheidsplan op. 

Vier prioriteiten

Het veiligheidsdomein is altijd in beweging en verandert elke dag. Denk aan jongeren die steeds meer betrokken raken bij criminele drugsnetwerken. Of aan ondermijning, waarbij criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en diensten. Ook neemt de digitale criminaliteit toe waarbij mensen bijvoorbeeld online worden beroofd of bedreigd. Ook zien we mensen die om welke reden dan ook de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 bevat vier prioriteiten voor de komende vier jaar. 

Ondermijning

Ondermijning wil zeggen dat criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en diensten. Het doel van criminele organisaties is geld verdienen. De meeste ondermijnende criminaliteit heeft als basis drugshandel en drugsproductie. De maatschappelijke gevolgen zijn groot. Niet alleen door het gebruik, maar vooral door het geweld dat met drugshandel gepaard gaat. Daarnaast is drugsgebruik de afgelopen jaren steeds verder genormaliseerd. Bij het voorkomen en terugdringen van  ondermijning is een daadkrachtige overheid nodig. Wij zetten ons samen met onze partners in om met integrale en sluitende acties ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

Digitale Veiligheid

Het dagelijkse leven is steeds meer afhankelijk geworden van digitale technologieën. De fysieke en online wereld raakt steeds meer met elkaar verweven. Criminelen benutten deze risico’s en kwetsbaarheden. Ook oproepen tot ordeverstoringen vinden vaker plaats in de digitale omgeving. Landelijk daalt de traditionele criminaliteit al jaren, terwijl de digitale criminaliteit juist toeneemt. Deze trend geldt ook voor onze gemeenten. Daarom is de aanpak van digitale onveiligheid (criminaliteit en ordeverstoring) belangrijk. Het doel is om bewustzijn van digitale criminaliteit en de weerbaarheid ertegen te vergroten. De aanpak van digitale onveiligheid en criminaliteit moet net zo normaal worden als de huidige aanpak van de traditionele criminaliteit.

Zorg en Veiligheid

Zorg en Veiligheid gaat over mensen die om welke reden dan ook de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om mensen met een psychische kwetsbaarheid of jongeren met gedragsproblemen. Ook kunnen er situaties zijn waarin sprake is van onder andere huiselijk geweld, verward gedrag, kindermishandeling, opvoedingsproblematiek, radicalisering, mensen onder reclasseringstoezicht of mensen met een licht verstandelijk beperking. Wij willen dat deze kwetsbare groep mensen de juiste ondersteuning krijgt. Het voorkomen van overlast en onveilige situaties voor of door deze doelgroep is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven wonen in de wijk waar ze nu wonen. Om dit te bereiken moeten partners in het veiligheidsdomein, sociaal domein en zorgdomein goed met elkaar samenwerken.

Jeugdoverlast en criminaliteit

Jongeren zijn de toekomst en horen erbij, ook op straat. Jongeren bevinden zich tussen kindertijd en volwassenheid, tussen afhankelijk zijn en zelfstandig worden. Hangen in de openbare ruimte lijkt misschien doelloos, maar heeft wel degelijk een belangrijke functie. De openbare ruimte is een plek waar jongeren hun identiteit ontwikkelen en is vaak de enige plek waar ze met vrienden kunnen samenkomen zonder dat het geld kost. Onze missie is het waar mogelijk voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Plegen jongeren strafbare feiten (zoals het vernielen van spullen, intimidatie van voorbijgangers, plegen van winkeldiefstallen, dealen van drugs) dan is sprake van crimineel gedrag. Jongeren die daadwerkelijk het criminele pad nemen, hebben vaak ook problemen thuis of op school. Om te voorkomen dat jongeren afglijden naar crimineel gedrag, is het van belang om tijdig en effectief in te grijpen. Dat doen we met gerichte interventies en samenwerking.
Deze vier prioriteiten betekenen overigens niet dat er niets meer gebeurt aan andere veiligheidsissues, maar het geeft wel aan waar we prioriteit aan geven daar waar het gaat om kennisontwikkeling, samenwerking en preventie.