Leerplicht en kwalificatieplicht

De leerplicht en kwalificatieplicht zorgen ervoor dat kinderen en jongeren verplicht zijn om onderwijs te volgen.

Leerplicht

De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand die volgt op de dag waarop het kind 5 jaar wordt en eindigt aan het einde van het schooljaar wanneer het kind 16 jaar wordt. Als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan telt mee als volledig schooljaar.

Kwalificatieplicht

Na de leerplicht volgt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat kinderen tot hun 18e jaar verplicht blijven om naar school te gaan zolang zij nog geen HAVO, VWO of een MBO niveau 2 diploma hebben gehaald.

Wil uw kind van 17 jaar met een HAVO diploma graag een tussenjaar voordat het verder gaat met leren? Dat kan!

Een 17 jarige met een MAVO of VMBO diploma kan dit niet. Die moet na het behalen van het diploma direct starten met een nieuwe opleiding, bijvoorbeeld op het MBO.

De kwalificatieplicht geldt niet als uw kind een diploma of getuigschrift van de praktijkschool heeft. Deze geldt ook niet als uw kind op een speciale school zit omdat het zeer moeilijk leert of een verstandelijke of een lichamelijke beperking heeft.

Alle regels rondom de leerplicht en kwalificatieplicht zijn opgenomen in de Leerplichtwet. Deze wet vindt u op de website de Rijksoverheid

Jongeren van 18 tot 23 jaar

Jongeren ouder dan 18 jaar zijn niet meer leerplichtig. Toch blijven we als gemeente deze leerlingen stimuleren om minimaal een MBO niveau 2 diploma of een HAVO diploma (de zogenoemde startkwalificatie) te behalen, om hun kans op een baan te vergroten.

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben en die niet meer naar school gaan of dreigen uit te vallen van school worden benaderd en begeleid door het RMC, wat staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie.

Meer informatie over RMC vindt u op de website School Werkt.

Het algemene mailadres is leerplicht@debilt.nl