Schoolverzuim

Schoolverzuim kan een belangrijk signaal zijn dat het niet goed gaat met een kind. Daarom werkt het team Leerplicht van De Bilt samen met hulpverleningsinstanties, zodat kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. 

Het team Leerplicht houdt toezicht op het schoolbezoek van de leerplichtige kinderen die in De Bilt wonen. Scholen zijn volgens de leerplichtwet verplicht verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. 

Ouders/verzorgers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind staat ingeschreven bij een school én dat hun kind de school bezoekt. Vanaf 12 jaar zijn de kinderen/jongeren zelf ook verantwoordelijk voor hun schoolbezoek.

Staat een kind niet ingeschreven op een school of krijgt de leerplichtambtenaar signalen dat het kind de school niet regelmatig bezoekt? Dan start de leerplichtambtenaar een onderzoek. Het Team Leerplicht van gemeente De Bilt werkt volgens de Methodische aanpak Schoolverzuim.

Meer informatie hierover vindt u op de website over de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) of kunt u bekijken op dit het animatiefilmpje (YouTube).

De gemeente De Bilt werkt met de landelijk verplichte meldcode. Wanneer de leerplichtambtenaar een vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bespreekt zij dit met ouders/verzorgers. Zo nodig wordt er hulp georganiseerd of zal Veilig Thuis worden geïnformeerd. 

De verwijsindex is een digitaal systeem waarin risicosignalen van verschillende instanties worden verzameld. Kinderen/jongeren die hulp nodig hebben worden zo tijdig opgemerkt. Ook de leerplichtambtenaar kan een signaal afgeven in de verwijsindex. 

Meer informatie over de verwijsindex vindt u op de website van Multisignaal.