Verlof van schoolbezoek

In sommige gevallen kan uw kind buiten de schoolvakanties om extra vakantie of verlof krijgen.

Vakantieverlof

U heeft alleen recht op extra vakantieverlof wanneer u vanwege uw beroep niet met uw gezin op vakantie kunt tijdens één van de reguliere schoolvakanties.

U moet bewijzen dat een gezinsvakantie binnen de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leidt. Per schooljaar kan uw kind maximaal 10 schooldagen vakantieverlof hiervoor krijgen. Dit mag echter niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar.

Twijfelt u of de aard van uw werkzaamheden reden zijn voor vakantieverlof? Kijk op de website van de Rijksoverheid 

Vakantieverlof (maximaal 10 dagen) vraagt u minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk aan bij de directeur van de school. De directeur beslist over uw aanvraag.

Verlof voor bijzondere omstandigheden

Voor bepaalde (familie-)omstandigheden of bij een medische of sociale indicatie kan uw kind verlof krijgen.

Voorwaarde is dat de situatie waarvoor u verlof wilt buiten uw wil en invloedsfeer ligt en niet kan worden gepland en/of uitgesteld tot een schoolvakantie. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, een huwelijksjubileum of het overlijden van een familielid. Twijfelt u over de aard van de omstandigheden en of dit onder bijzonder verlof valt? Kijk op de website van de Rijksoverheid 

Verlof voor bijzondere en gewichtige omstandigheden vraagt u vooraf óf binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering, aan bij de directeur van de school of bij de leerplichtambtenaar.

Wilt u verlof aanvragen en gaat het om maximaal 10 schooldagen? Dan vraagt u dit schriftelijk aan bij de directeur van de school. De directeur beslist over uw aanvraag.

Heeft u meer dan 10 schooldagen verlof nodig? Dan beslist de leerplichtambtenaar over uw aanvraag. U kunt verlof aanvragen door een e-mail te sturen aan leerplicht@debilt.nl of door een brief te sturen naar de gemeente De Bilt ter attentie van het Team Leerplicht. Stuur bewijsstukken die uw aanvraag onderbouwen mee.

Religieuze verplichtingen

De Leerplichtwet biedt ouders en kinderen de mogelijkheid om verlof te krijgen voor religieuze verplichtingen. Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de directeur van de school van uw kind niet gehonoreerd worden. Het verlof geldt alleen voor de dag waarop uw kind de plicht moet vervullen.

U meldt de afwezigheid van uw kind en de reden daarvan tijdig, maar in ieder geval één week van tevoren, bij de directeur van de school.