De begroting 2023 in één oogopslag

Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de nieuwe begroting vast. Dit is het financiële huishoudboekje van de gemeente. In de begroting staat welke keuzes het college voorstelt aan de gemeenteraad over het verdelen van het geld van de gemeente, dus wat komt er aan geld binnen en waar geven we het aan uit?

Inkomsten

Totaal: 114,5 miljoen

  • Rijksoverheid 77,7 miljoen
  • Lokale heffingen en belastingen 23,5 miljoen (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, reclamebelasting, toeristenbelasting, precariobelasting en hondenbelasting)
  • Andere inkomsten 13,3 miljoen (producten als rijbewijzen en vergunningen)

Uitgaven

Totaal: 112,9 miljoen

  • Wonen en leefomgeving 29,3 miljoen (veiligheid, verkeer, openbare ruimte, milieu- en watertaken, lokale en regionale economie)
  • Bestuur en dienstverlening 22,1 miljoen (burgerzaken, dienstverlening, bestuur (gemeenteraad en college))
  • Samenleving 61,4 miljoen (zorgtaken, uitkeringen, jeugdbeleid, onderwijs, sport en cultuur, gebiedsgericht werken)

Waarom is de begroting belangrijk?

Met de begroting wordt het beleid en het budget vastgesteld voor 2023. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de activiteiten.

In de infographic (jpg, 1 MB) staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente onder elkaar, deze moeten in balans zijn.

Begroting 2023: kansen in onzekere tijden

De begroting 2023 staat in het teken van ondersteuning in deze crisistijden, we kijken vooruit naar realisatie van de doelen uit het coalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen’ en we bereiden ons voor op te verwachten kosten in de komende jaren.

In deze onzekere tijden met oplopende energieprijzen door o.a. de oorlog in Oekraïne en de stijgende prijzen is het voor veel inwoners steeds lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. Als lokale overheid hebben we hier oog voor en voelen we de verantwoordelijkheid om ook in deze crisistijden kansen te zien.

College B&W: “Samen, met onze inwoners, komen we deze lastige tijden door!”

Als college richten we ons nu vooral op de groepen die het in deze crisistijden lastig hebben en proberen ondersteuning te bieden waar dit nodig en mogelijk is. De hoge inflatie berekenen we niet door aan onze inwoners. Daarnaast komt er bij deze begroting een eenmalige belastingkorting of een ruimere kwijtschelding.

Lees de reactie van het college

De gemeenteraad aan het woord

Op 3 november bespreekt de gemeenteraad van De Bilt de Begroting 2023. De fracties van de  politieke partijen gaan met elkaar in debat over de verdeling van de financiële middelen van de gemeente voor het komende jaar.

Lees de reacties van de politieke partijen