Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen, zo ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de belanghebbenden van de onderneming. Ook voor de gemeente De Bilt is het belangrijk dat onze ondernemers een toekomstbestendige bedrijfsvoering hebben.

Veel informatie is landelijk beschikbaar via het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Onderwerpen waar we in gemeente De Bilt of provinciaal extra aandacht aan geven zijn hieronder uitgewerkt.

Duurzame energie gaat over energie uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie en gas raakt ooit op èn verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu.

Biltse zonnedaken

Biltse Zonnedaken is een 2-jarig stimuleringsprogramma gericht op het benutten van grote lege daken in de gemeente De Bilt met zonnepanelen. Dakeigenaren kunnen bij BENG! terecht voor kosteloze begeleiding.
Biltse Zonnedaken - BENG! De Bilt (bengdebilt.nl)

Energie besparen

Bedrijven en organisaties zien de voordelen van een energiezuinige bedrijfsvoering. En dat is niet zo vreemd, want energiebesparing is goed voor het concurrentievermogen. Vaak leveren investeringen in energiebesparende maatregelen substantiële kostenbesparingen op.

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat doet u in het e-Loket van het RVO. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog.
Informatieplicht energiebesparing (RVO.nl - Rijksdienst).

Energielabel C verplichting kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.
Lees meer Energielabel C (RVO.nl)

De landelijke ambitie vanuit de Rijksoverheid is in 2050 een 100% reductie van primaire grondstoffen (mineralen, fossiele brandstoffen en metalen). Een tussenstap van 50% in 2030. Regionaal ga je voor kennis over circulariteit of inspirerende initiatieven en hulp en advies over circulair omgaan met materialen naar de alliantie Cirkelregio Utrecht.
In gemeente De Bilt denkt de werkgroep Circulaire Economie graag met u mee. Neem contact op via werkgroepCE@gmail.com.

Verminderen verpakkingsmateriaal

Een eenvoudige manier om verpakkingsafval te verminderen is om uw producten onverpakt aan te bieden. Uw klanten kunnen als dat nodig is een eigen verpakking meenemen om in uw zaak te laten vullen. Om uw klanten te laten weten dat ze welkom zijn met hun eigen verpakkingsmateriaal stelt de gemeente gratis de raamsticker van Zero Waste Nederland beschikbaar. Zie pagina Afval voorkomen.

 Richtlijn over wegwerpplastic

Plastic zwerfafval neemt jaarlijks toe en is schadelijk voor het milieu. De overheid wil wegwerpplastics verminderen en meer plastic inzamelen en recyclen. Daarom gelden vanaf 2021 nieuwe regels voor producten van wegwerpplastic. 
Plastic rietjes, borden en ander wegwerpplastic verboden (Ondernemersplein - KVK).

De provincie Utrecht wil in 2050 klimaatbestendig en waterveilig zijn. We nemen daarom maatregelen tegen wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. Dat heet klimaatadaptie: aanpassen aan het klimaat. 
Klimaatadaptatie biedt kansen om van Utrecht een veilige, vitale, gezonde en mooie provincie te maken. 

De provincie ondersteunt klimaatadaptatie met een subsidieregeling. Tot en met 2023 kunt u subsidie aanvragen. Deze subsidieregeling stimuleert en maakt initiatieven mogelijk in verschillende fasen (onderzoek, planvorming of uitvoering) en op verschillende schaalniveaus (gemeenten, corporaties, stichtingen, scholen, bedrijven en collectieven van minimaal vijf bewoners etc.). Bij voorkeur draagt een initiatief bij aan de ambities van klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde leefomgeving, maar levert minimaal een substantiële bijdrage aan de doelen van twee van de drie ambities. Ook is er specifieke aandacht voor innovatieve projecten.
Lees verder: Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen (provincie Utrecht).

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen nodig. Met duurzame landbouw zorgen we samen voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een beter inkomen voor u.

Verduurzamen kan op verschillende manieren. Er zijn wetten en regels voor stappen die iedere landbouwer zet om duurzaam te boeren. En er zijn stappen die u zelf verder kunt nemen, passend bij uw bedrijf en het toekomstbeeld dat u voor u ziet.
Duurzame landbouw (RVO.nl - Rijksdienst)

Ook de gemeente werkt aan het verlagen van haar eigen CO2-voetafdruk.
We doen allemaal ons best om duurzame keuzes te maken. Ook de gemeente. Daarom kijken we naar wat de gemeentelijke organisatie zelf aan energie verbruikt, onze CO2-voetafdruk. Waar mogelijk verminderen wij ons energieverbruik. U kunt dan denken aan de energie die nodig is in gemeentelijke panden (verlichting of verwarming),  de reizen tijdens werktijd (brandstof) of voor de openbare straatverlichting (elektriciteit). Zien pagina CO2-prestatieladder