Verkeer-en mobiliteitsbeleid

Gemeente De Bilt werkt aan bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en veilig verkeer. Wat er nodig is om dát te bereiken staat beschreven in verschillende plannen en regels; het verkeer- en mobiliteitsbeleid.

In de Mobiliteitsvisie 2035 staat hoe de gemeente de toekomst ziet van verkeer en mobiliteit. Wij hebben steeds meer reis- en vervoermogelijkheden. Denk aan een deelfiets of huurauto, vervoer op afroep, ophaal- en bezorgdiensten. Hoe passen steeds meer bewegingen in een in een gezonde en groene omgeving? Hoe houden wij het verkeer veilig?  

Om onze gemeente bereikbaar te houden, hebben wij ook goed onderhouden wegen, fiets- en voetpaden nodig. En veilige tunnels en bruggen. Daarom heeft de gemeente ook een onderhoudsplan. Hierin staat beschreven hoe wij onderhoud duurzaam uitvoeren. 

De gemeente De Bilt heeft de afgelopen maanden haar verkeersmodel geactualiseerd. Dit doen we ongeveer elke vijf jaar. Een verkeersmodel is een hulpmiddel dat de hoeveelheid verkeer (intensiteit) in de toekomst beschrijft. 

Ons verkeersmodel geeft op basis van de actuele tellingen het verkeersbeeld voor het jaar 2022. Daarnaast bevat het een schatting van de hoeveelheid (vracht)auto’s, fietsen en bussen op de wegen in De Bilt in 2030. Daarnaast hebben we inzicht gekregen in de doorstroming van dit verkeer op het huidige wegennet ten opzichte van de verwachte situatie in 2030. 

We gebruiken dit model onder andere voor:

  • Hoe het verkeer zich ontwikkelt bij de aanleg van nieuwe woon- of werkgebieden
  • Welke invloed regionale (maatschappelijke) ontwikkelingen hebben. 
  • Bij het beoordelen en toetsen van ruimtelijke plannen en vergunningen aan milieunormen
  • Het bepalen van effecten als we veranderingen doen aan onze wegen, zoals het invoeren van éénrichtingsverkeer.

De technische rapportage 'Verkeersmodel De Bilt (pdf, 3 MB) ' beschrijft de werking van het verkeersmodel en laat de belangrijkste uitkomsten zien voor 2030. De basis voor het gemeentelijke verkeersmodel is het model dat de provincie Utrecht heeft ontwikkeld. Meer informatie is te vinden in de rapportage over dit model (pdf, 16 MB)