Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning.

Wilt u bouwen, verbouwen of slopen, een boom kappen of een weg aanleggen? In het  Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.

Omgevingsloket online

Procedure

De meeste vergunningen volgen de reguliere procedure. De behandeltermijn van de reguliere procedure is maximaal 8 weken. De gemeente kan deze termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. De behandeltermijn van een complexe aanvraag is maximaal 6 maanden.

Volledigheid aanvraag

Een aanvraag wordt getoetst aan de daarvoor geldende eisen van indiening zoals deze zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Als uw aanvraag niet compleet is, hoort u van de gemeente welke gegevens ontbreken. De tijd die u nodig heeft om de aanvullende gegevens aan te leveren wordt bij de beslistermijn opgeteld. Voor de beoordeling van aanvullende gegevens worden extra leges in rekening gebracht.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning kunnen variëren. De kosten zijn onder andere afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren en van de bouwkosten. Als de gemeente de vergunning niet verleent, kunt u in sommige gevallen een deel van de kosten terugkrijgen.

U vindt de kosten in de legesverordening.

Meer informatie