Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning.

Wilt u bouwen, verbouwen of slopen, een boom kappen of een weg aanleggen? In het  Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.

Omgevingsloket online

Procedure

De meeste vergunningen volgen de reguliere procedure. De behandeltermijn van de reguliere procedure is maximaal 8 weken. De gemeente kan deze termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. De behandeltermijn van een complexe aanvraag is maximaal 6 maanden.

Volledigheid aanvraag

Een aanvraag wordt getoetst aan de daarvoor geldende eisen van indiening zoals deze zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Als uw aanvraag niet compleet is, hoort u van de gemeente welke gegevens ontbreken. De tijd die u nodig heeft om de aanvullende gegevens aan te leveren wordt bij de beslistermijn opgeteld. Voor de beoordeling van aanvullende gegevens worden extra leges in rekening gebracht.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning kunnen variëren. De kosten zijn onder andere afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren en van de bouwkosten. Als de gemeente de vergunning niet verleent, kunt u in sommige gevallen een deel van de kosten terugkrijgen.

U vindt de kosten in de legesverordening.

Soms heeft u voor meerdere activiteiten een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld een vergunning voor bouwen, maar ook een voor het kappen van een boom. U kunt deze vergunningen dan in één keer aanvragen, maar dat hoeft niet.

Als u de vergunningen apart aanvraagt, doorloopt u voor elke aanvraag een aparte procedure. Het voordeel daarvan is dat de vergunning dan parallel kan lopen met de uitvoering van uw project. Een nadeel is dat belanghebbenden bij elke procedure bezwaar of beroep kunnen maken. Dat kan meer tijd en geld kosten.

U kunt de omgevingsvergunning in twee fasen aanvragen. Dit is handig wanneer u eerst wilt weten of uw project planologisch gezien mogelijk is. De vergunning heeft dan een beschikking eerste fase en een beschikking tweede fase. Beide beschikkingen samen vormen dan de omgevingsvergunning.

Als een omgevingsvergunning gaat gelden voor iemand anders dan de aanvrager dan moet u dit melden.

Wilt u meer informatie? Schakel dan eerst een vakkundig adviseur in zoals een architect of (steden)bouwkundige.

Komt u er toch niet uit, dan kunt u een belafspraak maken met een casemanager. U kunt hiervoor bellen naar het algemene nummer                  030 - 228 94 11. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld voor een telefonisch vooroverleg.

Bij contacten met de gemeente worden geen uitspraken gedaan of er in een specifieke situatie sprake is van vergunningsvrij bouwen en gebruiken. Ook worden geen uitspraken gedaan over de haalbaarheid van een aan te vragen omgevingsvergunning.