Woonvisie 2030

De druk op de woningmarkt in heel Nederland en ook in onze regio is enorm. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 10 jaar en de gemiddelde huizenprijzen stijgen snel. De gemeenteraad van gemeente De Bilt heeft de ambitie om de komende 10 jaar een stevig aantal woningen te bouwen. Die zijn hard nodig. 

De Woonvisie

In de Woonvisie zijn de voorwaarden vastgelegd om tot 2030 te kunnen voorzien in de woonbehoefte van de Biltse inwoners. Hoeveel en wat voor soort woningen zijn er nodig? Welk type woningen en voor welke doelgroepen? Wat voor eisen stellen we aan die woningen, de oppervlaktes, de prijzen, de toegankelijkheid of energie labels? En met welke maatregelen denkt de gemeente dit te kunnen realiseren? 

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de woningbouw in de omgevingsvisie in gemeente De Bilt? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden Nieuwsbrief Omgevingsvisie

Samen Werken aan Wonen

In 2020 betrokken we inwoners bij de woningbouwopgave in het participatietraject ‘Samen Werken aan Wonen’. De uitkomsten van dat traject zijn een belangrijke bouwsteen voor de Woonvisie. 

Tijdens het participatietraject 'Samen Werken aan Wonen' hebben inwoners een aantal adviezen op het gebied van woningbouw aan de gemeente gegeven. Dit advies krijgt in dit beleidsdocument haar eerste vertaling. Zo leggen we de focus op het bouwen voor jongeren en ouderen, geven we een nadere omschrijving van de behoefte aan woningen en leggen we deze vast. Ook krijgt de door inwoners gewenste aandacht voor doorstroming, de huisvesting van middeninkomens en jonge gezinnen in deze visie een plek. Deze woonvisie is daarmee een belangrijke mijlpaal, als eerste beleidsdocument dat gebaseerd is op het inwoneradvies ‘De Bilt. Wonen in een groene omgeving!’. 

Op de projectpagina van Samen Werken aan Wonen leest u hoe inwoners samen tot het advies aan de gemeenteraad kwamen. 

De Woonvisie zal worden gebruikt om initiatieven van projectontwikkelaars aan te toetsen, zodat er zoveel mogelijk gebouwd wordt voor de woonwensen van de Biltse woningzoekenden. Daarnaast dient de visie als basis voor prestatieafspraken met onze woningcorporaties, en als startpunt voor andere beleidsdocumenten, lokaal en regionaal.

In de Woonvisie wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag wáár nieuwe woningen komen. Dat vereist een integrale afweging, die aan de orde komt in de Omgevingsvisie. De keuze voor nieuwe woningbouwlocaties kan namelijk niet los gezien worden van andere ontwikkelingen rond bereikbaarheid, duurzaamheid, natuur en landschap, recreatie en openbare ruimte in de gemeente. Ook de mogelijkheden voor woningbouw op de door inwoners aangedragen locaties worden nog verder onderzocht. 

Tijdens de Toekomstdebatten voor de Omgevingsvisie in 2022 praten we graag met u verder over de woningbouwopgave. Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun kennis en kunde in te blijven inzetten om tot een gedragen invulling te komen van de woningbouwopgave. 

De Woonvisie wordt voorgelegd aan het Kennisteam wonen voor advies. Dit kennisteam bestaat uit inwoners met kennis op het gebied van wonen. Zij adviseren het college over ontwikkelingen rond dit onderwerp. Daarna wordt de visie besproken, eerst in de Commissie Openbare Ruimte en dan door de hele gemeenteraad. 

Wilt u inspreken?

Op de pagina Denk en doe mee vindt u hierover meer informatie. 

Op deze pagina hebben we geprobeerd alle informatie over de Woonvisie samen te brengen. Mist u nog informatie of heeft u vragen? Uw gebiedsmakelaar beantwoordt uw vragen graag persoonlijk.

Kijk op de pagina over de kernen wie de gebiedsmakelaar voor uw wijk of dorp is of vraag er naar via telefoonnummer 030- 228 94 11.
Als u op de hoogte wilt blijven van de voortgang in de omgevingsvisie, kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.

Aanmelden Nieuwsbrief Omgevingsvisie

De formele besluitvormingsdocumenten van de gemeenteraad vindt u op debilt.raadsinformatie.nl.