Woonvisie 2030

De druk op de woningmarkt in heel Nederland en ook in onze regio is enorm. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 10 jaar en de gemiddelde huizenprijzen stijgen snel. De gemeenteraad van gemeente De Bilt heeft de ambitie om de komende 10 jaar een stevig aantal woningen te bouwen. Die zijn hard nodig. 

De Woonvisie

In de Woonvisie zijn de voorwaarden vastgelegd om tot 2030 te kunnen voorzien in de woonbehoefte van de Biltse inwoners. Hoeveel en wat voor soort woningen zijn er nodig? Welk type woningen en voor welke doelgroepen? Wat voor eisen stellen we aan die woningen, de oppervlaktes, de prijzen, de toegankelijkheid of energie labels? En met welke maatregelen denkt de gemeente dit te kunnen realiseren? 

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de woningbouw in de omgevingsvisie in gemeente De Bilt? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden Nieuwsbrief Omgevingsvisie

Samen Werken aan Wonen

In 2020 betrokken we inwoners bij de woningbouwopgave in het participatietraject ‘Samen Werken aan Wonen’. De uitkomsten van dat traject zijn een belangrijke bouwsteen voor de Woonvisie. 

Tijdens het participatietraject 'Samen Werken aan Wonen' hebben inwoners een aantal adviezen op het gebied van woningbouw aan de gemeente gegeven. Dit advies krijgt in dit beleidsdocument haar eerste vertaling. Zo leggen we de focus op het bouwen voor jongeren en ouderen, geven we een nadere omschrijving van de behoefte aan woningen en leggen we deze vast. Ook krijgt de door inwoners gewenste aandacht voor doorstroming, de huisvesting van middeninkomens en jonge gezinnen in deze visie een plek. Deze woonvisie is daarmee een belangrijke mijlpaal, als eerste beleidsdocument dat gebaseerd is op het inwoneradvies ‘De Bilt. Wonen in een groene omgeving!’. 

Op de projectpagina van Samen Werken aan Wonen leest u hoe inwoners samen tot het advies aan de gemeenteraad kwamen. 

De Woonvisie wordt gebruikt om initiatieven van projectontwikkelaars aan te toetsen, zodat er zoveel mogelijk gebouwd wordt voor de woonwensen van de Biltse woningzoekenden. Daarnaast dient de visie als basis voor prestatieafspraken met onze woningcorporaties, en als startpunt voor andere beleidsdocumenten, lokaal en regionaal.

In de Woonvisie wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag wáár nieuwe woningen komen.

In het participatietraject ‘Samen Werken aan Wonen’ en het inwoneradvies ‘Wonen in een groene omgeving!’ droegen inwoners verschillende locaties aan. De gemeente heeft de mogelijkheden voor woningbouw op deze locaties verkend en een vervolgaanpak opgesteld. 

Er zijn door inwoners verschillende type locaties aangedragen: 

  1. Locaties waar nog geen ontwikkeltraject is gestart: voor de locaties die in bezit zijn van de gemeente wordt bepaald of planontwikkeling van deze locaties prioriteit kan krijgen. Is de grond in particulier eigendom, dan benadert de gemeente de eigenaar met de vraag of deze interesse heeft in de ontwikkeling van woningbouw op zijn/haar grond. 
  2. Op locaties waar al een bouwproject loopt, betrekt de gemeente het inwoneradvies al in de planontwikkeling, mits dat niet tot vertraging leidt.
  3. Voor enkele locaties ('Ambachtstraat' en 'Industrieweg Maartensdijk') komt een integrale afweging in de Omgevingsvisie De Bilt 2040.

Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun kennis en kunde in te blijven inzetten om tot een gedragen invulling te komen van de woningbouwopgave.

De Woningwet stelt dat gemeente, corporatie en huurdersorganisatie intensief met elkaar samenwerken. Het gezamenlijk opstellen van prestatieafspraken is een concrete uitwerking hiervan. Gemeente De Bilt heeft prestatieafspraken met Woongroen en huurdersvereniging Woonspraak, Habion en Woonzorg Nederland. 

Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van woningen, haalbaarheid van flexwoningen en verduurzaming. Gezien de forse woningopgave is er extra inzet nodig om het woningaanbod te vergroten en wachtlijsten te verkleinen. Daarnaast hebben huurders met minder goed geïsoleerde huizen te maken met een hoge energierekening. Maatregelen die nodig zijn om daar verandering in te brengen staan ook in de prestatieafspraken.

De Woonvisie is voorgelegd aan het Kennisteam wonen voor advies. Dit kennisteam bestaat uit inwoners met kennis op het gebied van wonen. Zij adviseren het college over ontwikkelingen rond dit onderwerp. De gemeenteraad heeft de woonvisie op 21 december 2021 vastgesteld. Kijk de raadsvergadering terug.  

Wilt u inspreken?

Op de pagina Denk en doe mee vindt u hierover meer informatie. 

Op deze pagina hebben we geprobeerd alle informatie over de Woonvisie samen te brengen. Mist u nog informatie of heeft u vragen? Uw gebiedsmakelaar beantwoordt uw vragen graag persoonlijk.

Kijk op de pagina over de kernen wie de gebiedsmakelaar voor uw wijk of dorp is of vraag er naar via telefoonnummer 030- 228 94 11.
Als u op de hoogte wilt blijven van de voortgang in de omgevingsvisie, kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.

Aanmelden Nieuwsbrief Omgevingsvisie

De formele besluitvormingsdocumenten van de gemeenteraad vindt u op debilt.raadsinformatie.nl.