Samen werken aan wonen. Doet u mee?

Kunt u op uw oude dag in onze gemeente blijven wonen, zijn er passende woningen? Als kinderen later op zichzelf gaan wonen of een gezin willen stichten, is er dan een huis? Zijn er voldoende woningen in onze gemeente voor verzorgenden, leerkrachten en politieagenten? De wachtlijst voor sociale huurwoningen is opgelopen tot 10 jaar. Huurwoningen in het middensegment zijn er eigenlijk weinig. Er zullen meer woningen bij moeten komen. Maar wat voor soort woningen en waar? 

Het is nodig om nieuwe woninglocaties te vinden. Waar zien inwoners mogelijkheden? En wat betekent dat voor u en voor uw omgeving? Hoe houden we de gemeente de fijne plek waar mensen nu wonen groen en toegankelijk voor de verouderende inwoners én de nieuwe generatie bewoners. Vragen die we graag door ú wilden laten beantwoorden. Dit zijn we samen gaan onderzoeken en bespreken in de aanpak ‘Samen werken aan wonen’. 

Inmiddels is dit traject afgerond. Op donderdag 17 juni 2021 is door de gemeenteraad besloten het advies van inwoners ‘De Bilt: wonen in een groene omgeving!’ als bouwsteen mee te nemen in het nieuwe woonbeleid en de omgevingsvisie. Vanuit het traject Samen Werken Aan Wonen zullen wij deze pagina niet meer bijhouden. Als u op de hoogte wil blijven van de omgevingsvisie dan vragen wij u om zich voor deze nieuwsbrief in te schrijven.

Meer informatie over de omgevingsvisie

De druk op de woningmarkt in heel Nederland en ook in onze regio is enorm. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 10 jaar. De gemiddelde huizenprijzen stijgen snel. De gemeenteraad van gemeente De Bilt heeft de ambitie om de komende 10 jaar een stevig aantal woningen te bouwen. Die zijn hard nodig om onder andere starters, ouderen en alleenstaanden in onze gemeente een passende woning te bieden. Wij hebben vooral meer appartementen en betaalbare woningen voor jonge mensen nodig. Een deel hiervan bestaat uit sociale woningbouw en middenhuurwoningen, want daar is behoefte aan. En die behoefte zal de komende jaren alleen maar nijpender worden.

Meer dan aantallen

De woningbouw opgave is niet alleen een kwestie van locaties vinden om te gaan bouwen. Het gaat ook om de behoefte van uw dorp of wijk. Voor het behoud van winkels en levendigheid in kernen en wijken zijn extra bewoners nodig, maar tegelijk brengen extra bewoners verkeer en parkeerdruk mee.  Extra woningen betekent verandering. Om voor jonge gezinnen aantrekkelijk te blijven, zijn de aanwezigheid van scholen een verplichting, net als verzorgenden voor oudere bewoners. Kunnen mensen in samenlevingsberoepen hier nog wel een huis vinden? Ook staat onze gemeente bekend om het groene karakter, blijft dit behouden als we extra woningen gaan bouwen? Al deze overwegingen samen maken dat we u als inwoner hard nodig hebben om tot de best mogelijke invulling van onze woningbouwopgave te komen.

Naast het samen met inwoners zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties en het bedenken van oplossingen voor het woningtekort, zet de gemeente in op drie sporen om het nijpende woningtekort aan te pakken:

 1. We stellen sinds 2019 eisen aan projectontwikkelaars om een bijdrage te leveren aan onze ambitie om sociale en middenhuurwoningen te bouwen.
 2. Die ambitie houden we ook hoog bij het ontwikkelen van gemeentelijke locaties.
 3. Verder zijn we in gesprek met de provincie Utrecht over het bouwen buiten de bebouwde kom bij Maartensdijk.

Dilemma’s

Het bouwen van een groot aantal woningen hangt samen met andere ontwikkelingen en verschillende wensen en behoeftes. Er zijn dus veel zaken om rekening mee te houden:

 • Locaties vinden binnen de bebouwde kom is lastig, omdat er veel partijen bij betrokken zijn. Ook moeten we dan verschillende belangen afwegen die we juist als een integraal geheel moeten zien; de woningnood, leefbaarheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid en natuur.
 • De gemeente kan niet alles op eigen grond realiseren, daarmee komen we niet tot voldoende woningen en zou er te veel openbaar groen verdwijnen.
 • Er lopen verschillende projecten tegelijkertijd: de omgevingsvisie, een nieuwe woonvisie, uitvoering van lopende bouwprojecten, andere ruimtebehoeftes zoals duurzame energieopwekking en klimaatadaptatie. Die moeten op elkaar aansluiten.

Bij het opstellen van een advies van inwoners aan de raad stond voorop dat het plan goed moest zijn voor de hele gemeente, een plan dat tegemoet komt aan verschillende wensen, behoeften en ontwikkelingen.

Wat ging eraan vooraf?

Eind 2019 leidde een voorstel over 13 potentiele bouwlocaties in de gemeenteraad tot veel onrust onder bewoners. In januari 2020 is daarom een herstart gemaakt met het project woningbouw. Zo’n 100 inwoners verzamelden zich rond gesprekstafels per wijk of dorp. Samen brachten zij hun ideeën over het vervolg van de participatie en de woningbouwopgave in beeld. Hier leest u meer over de bevindingen en de gesprekverslagen van de werkgroepen.

Op 25 juni 2020 stemde de gemeenteraad in met het voorstel voor de verdere inrichting van het participatieproces en het formeren van een kennisteam rond de woningbouwopgave. Het doel van de participatie is tweeledig: het vinden van nieuwe woningbouwlocaties en het ophalen van wensen en ideeën voor de eigen kern of buurt op het gebied van wonen. Deze adviezen, wensen en ideeën van inwoners werden daarna gebundeld door een redactieraad van inwoners. 

Advies van inwoners

We begonnen in november 2020 met onze zoektocht naar een advies van inwoners voor de woningopgave met een digitale bijeenkomst per dorp of wijk. Onze gemeente was daarvoor opgedeeld in 9 gebieden. In deze bijeenkomst gaf de gebiedsmakelaar tekst en uitleg over de woningbouwopgave en wat we met elkaar gingen doen. 
Wij nodigden alle inwoners van de gemeente en relevante (belangen)organisaties uit om een advies over wonen in gemeente De Bilt op te stellen voor de gemeenteraad. 
U kon uw mening, ideeën en wensen op twee verschillende manieren inbrengen, via de online kansenkaart of door het schrijven van een eigen advies.

De vorm van het advies

Het advies hoefde geen lijvig document te zijn, het kon ook een half A4tje zijn. En als u wél graag een uitgebreid advies wilde opstellen, dan namen wij dat natuurlijk ook graag in ontvangst. Het opstellen van dit advies kon u alleen doen of samen met bijvoorbeeld buren, een VVE, dorpsraad of -vereniging. Alle ingediende adviezen werden samengevat en gebundeld we tot één adviesdocument. Op transparante wijze met een redactieteam bestaande uit bewoners.

De inhoud van het advies

Het was geheel aan u wat er in het advies kwam te staan. Bij het opstellen van een advies aan de raad staat voorop dat we een plan bedenken dat goed is voor de hele gemeente, een plan dat tegemoetkomt aan verschillende wensen, behoeften en ontwikkelingen. Iedereen kon daarbij eigen kennis en ideeën inbrengen. Wel stelden wij een set vragen op, die konden helpen bij de start; 

 • Wat vindt u goed aan wonen in de Bilt? Wat waardeert u? 
 • Wat wilt u beschermen of behouden?
 • Welke woonwensen of woningbehoefte heeft u zelf of ziet u in uw omgeving? 
 • Wat en waar kunnen we bebouwen, transformeren of splitsen? 
 • Aan welke kwaliteiten moeten woningprojecten voldoen?

Alle inbreng is van gelijke waarde. Samen vormen al die ideeën, wensen en meningen een compleet beeld. U kon uw advies tot 15 februari 2021 indienen.

Ingekomen adviezen

Er zijn ruim 50 adviezen binnengekomen. Mooie adviezen met een rijkdom aan ideeën. Adviezen waarin inwoners en betrokken organisaties aangeven hoe zij het wonen in de toekomst voor zich zien. De adviezen gaan niet alléén over locaties, maar ook over voor wie we bouwen: voor jongeren of ouderen. Over of we wel of niet bouwen buiten de rode contour. En over bouwen in aansluiting op de directe omgeving van het dorp. Ook via de kansenkaart is actief gereageerd. Er zijn maar liefst 1400 reacties geplaatst. Bekijk alle adviezen.

Redactieteam

Met ruim 50 adviezen en 1400 reacties op de kansenkaart is een redactieteam van inwoners al die informatie gaan samenbrengen. Op een eerlijke en inzichtelijke wijze ordenden zij alle inbreng tot een goed onderbouwd advies aan de gemeenteraad. Waar zijn we het over eens? Waar zitten de verschillen? Wat zijn de kansen en (on)mogelijkheden? Het gaat er binnen dit redactieteam om alle inbreng zo goed mogelijk in beeld te brengen. Het redactieteam is tussen half februari en half april 2021 meerdere avonden (digitaal) bij elkaar komen om het advies te bundelen. Waar er nog onduidelijkheid of grote verschillen waren, werden in dorpen of kernen nog aparte digitale avonden gehouden, om het advies scherp te krijgen.

 Het conceptadvies werd nog een keer voorgelegd aan bewoners tijdens een webinar op donderdag 8 april.

Het redactieteam van inwoners heeft alle inbreng uit het participatietraject gebundeld tot één conceptadvies. Een conceptadvies van inwoners aan de raad. Het voorlopige resultaat werd op donderdag 8 april gedeeld met 235 aanwezigen tijdens een webinar. 

De avond wordt voorgezeten door Gert van ’t Hof, ook werkzaam als verslaggever van Studio Sport.

Hoe verliep de avond?

Tijdens het webinar met bewoners werd met de wethouder en een aantal inwoners teruggekeken op het proces tot dan toe en welke stappen zijn genomen. 

Na de introductie is tijdens het webinar is het voorlopige advies per kern gepresenteerd. Aansluitend werd ook het advies voor de hele kern gepresenteerd. Tijdens de avond was er de mogelijkheid om een chatbericht naar het redactieteam te sturen met inhoudelijke opmerkingen. 

Tijdens de avond konden deelnemer via een stemming aangeven of zij zich herkenden in het advies, zoals dat was samengevat door het redactieteam.

Tijdens de avond was een peiling alleen mogelijk voor het overkoepelende advies voor de hele gemeente. Met de peiling voor het conceptadvies per kern was technisch iets mis. Deze is de volgende dag, vrijdag 9 april, alsnog per e-mail verzonden naar alle deelnemers die zich hadden opgegeven. 

De gehele webinar kunt u terugkijken op Vimeo

Conceptadvies

In de Presentatie webinar 8 april 2021 (pdf, 547 KB)  vindt u het conceptadvies.

Uitkomst peiling overkoepelend advies

Herkent u zich in de samenvatting van het advies, zoals deze gepresenteerd is tijdens het webinar?
17%     Ja, ik herken mij volledig in deze samenvatting
58%     Ja, ik herken mij goed in deze samenvatting
17%     Ik herken mij in beperkte mate in deze samenvatting
6%       Nee, ik herken mij niet zo goed in deze samenvatting
2%       Nee, ik kan mij helemaal niet vinden in deze samenvatting

Uitkomst peiling advies per kern

Herkent u zich in het advies voor uw kern, zoals deze gepresenteerd is tijdens het webinar?
 
Bilthoven Noord (100 stemmers)
64%  Ja, ik herken mij in het resultaat
28% Ik herken mij een beetje in dit resultaat
8% Nee, ik herken mij helemaal niet in dit resultaat
 
Brandenburg (14 stemmers)
57,1%  Ja, ik herken mij in het resultaat
35,7% Ik herken mij een beetje in dit resultaat
7,1% Nee, ik herken mij helemaal niet in dit resultaat
 
Centrum en Overbosch (30 stemmers)
80%  Ja, ik herken mij in het resultaat
13,3% Ik herken mij een beetje in dit resultaat
6,7% Nee, ik herken mij helemaal niet in dit resultaat
 
De Bilt (34 stemmers)
35,3%  Ja, ik herken mij in het resultaat
52,9% Ik herken mij een beetje in dit resultaat
11,8% Nee, ik herken mij helemaal niet in dit resultaat
 
De Leijen (10 stemmers)
50%  Ja, ik herken mij in het resultaat
40% Ik herken mij een beetje in dit resultaat
10% Nee, ik herken mij helemaal niet in dit resultaat
 
Groenekan (11 stemmers)
27,3%  Ja, ik herken mij in het resultaat
72,7% Ik herken mij een beetje in dit resultaat
0% Nee, ik herken mij helemaal niet in dit resultaat
 
Hollandse Rading (19 stemmers)
68,4%  Ja, ik herken mij in het resultaat
15,8% Ik herken mij een beetje in dit resultaat
15,8% Nee, ik herken mij helemaal niet in dit resultaat
 
Maartensdijk (30 stemmers)
66,7%  Ja, ik herken mij in het resultaat
23,3% Ik herken mij een beetje in dit resultaat
10% Nee, ik herken mij helemaal niet in dit resultaat
 
Westbroek (10 stemmers)
10%  Ja, ik herken mij in het resultaat
50% Ik herken mij een beetje in dit resultaat
40% Nee, ik herken mij helemaal niet in dit resultaat

Na het webinar is het redactieteam van inwoners nog twee keer digitaal bij elkaar gekomen om het advies af te ronden met de feedback uit het webinar. 

Het definitieve advies (pdf, 683 KB) is 4 mei 2021 naar het college verzonden

Het hele traject heeft duidelijk gemaakt dat als de gemeente de ruimte biedt, bewoners graag willen meedenken. Er ontstond tijdens dit proces met bewoners een constructieve houding en er is veel werk verzet. Met als resultaat dit advies van inwoners aan de raad.

 • Januari 2020: Start in kaart brengen wensen participatietraject met bewoners
 • 25 juni 2020 gemeenteraad stemt in met participatietraject met bewoners en het formeren van een kennisteam rond de woningbouw opgave 
 • 15 februari 2021 ruim 50 adviezen en 1400 reacties op de kansenkaart zijn ingediend
 • Februari – april 2021 redactieraad bundelt ingekomen adviezen tot 1 conceptadvies
 • 8 april 2021 redactieraad presenteert conceptadvies aan 235 bewoners tijdens webinar
 • Eind april redactieraad rondt advies af met inbreng uit webinar
 • 4 mei 2021 Advies van inwoners gaat naar het college
 • 17 juni 2021 De gemeenteraad heeft besloten het advies van inwoners ‘De Bilt: wonen in een groene omgeving!’ als bouwsteen mee te nemen in het nieuwe woonbeleid en de omgevingsvisie.

Op deze pagina hebben we geprobeerd alle informatie over dit participatietraject helder uit een te zetten. Mist u nog informatie of heeft u vragen? Uw gebiedsmakelaar beantwoordt uw vragen graag persoonlijk. Kijk op de pagina over de kernen wie de gebiedsmakelaar voor uw wijk of dorp is of vraag er naar via 030- 228 94 11.

Als u op de hoogte wilt blijven van de voortgang in de omgevingsvisie, kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief Omgevingsvisie

De formele besluitvormingsdocumenten van de gemeenteraad vindt u op debilt.raadsinformatie.nl.