Inwoners doen mee

Mathildezaal gemeentehuis volle zaal met mensen op banken en stoelen die luisteren naar spreker op podium met flipover

Het voorstel van college aan de gemeenteraad, om op een aantal locaties binnen de bebouwde kom woningen te willen bouwen, leidde in het najaar van 2019 tot behoorlijke onrust onder grote groepen inwoners met demonstraties en een aantal drukbezochte en soms emotionele commissievergaderingen.

Niet alleen ging het over de daarbij bedachte, vaak groene locaties, maar ook over het participatieproces. Raads- en collegeleden hebben hieruit de conclusie getrokken, dat zij samen met inwoners het proces moesten oppakken. Een nieuwe, frisse herstart is gewenst.

Deze herstart vond plaats op 28 januari 2020 in de vorm van een bijeenkomst met ongeveer 100 inwoners plus raadsleden en medewerkers van de gemeente. Hier is nog eens helder uiteengezet voor welke uitdaging we staan en hoe we met twee moties rekening houden, die de gemeenteraad heeft aangenomen: één over het instellen van een kennisteam woningbouw en een tweede over het opstellen van een nieuwe opdracht voor de woningbouwopgave door college en raad gezamenlijk.

Per wijk, dorp of gebied brachten inwoners kansen en ideeën in beeld voor de woningbouwopgave en kregen zij de gelegenheid om aan te geven op welke manier zij bij het vervolgproces betrokken willen zijn. Verspreid over het gemeentehuis gingen zeven groepen aan de slag uit: De Bilt, Brandenburg en omgeving, Maartensdijk, de drie groene kernen Westbroek, Groenekan en Hollandsche Rading, Bilthoven en De Leijen. Ook was er groep inwoners die meer in het algemeen over de woningbouwopgave hun bijdrage wilde leveren.

Per werkgroep vindt u hieronder een samenvatting van de bevindingen en kunt u doorklikken naar het complete en gedetailleerde verslag van de gespreksleider. Hierop bouwen wij in het vervolgproces verder..