Algemeen

Algemene opmerkingen

 • Zorg voor een goede inbedding van de opgave in een breder perspectief (o.a. omgevingsvisie).
 • Kijk ook naar de langere termijn.
 • Zorg voor continuïteit in participatie en bouw aan vertrouwen.
 • Zorg voor commitment va het bestuur aan het samenwerken.
 • Wees duidelijk over welke kaders al vastliggen.
 • Durf zachte plannen open te breken.
 • Ga ook in gesprek met alternatieve initiatieven / kijk ook buiten de gebaande paden (bijvoorbeeld voor wat betreft energie-initiatieven, bijzondere woonvormen als tiny houses en groene initiatieven).
 • Kijk met een kwalitatieve bril naar de verdichtingsopgave (kies voor het toevoegen van kwaliteit).

Hoe wilt u betrokken worden bij het vervolgproces?

Visie / startpunt

 • Wat is het startpunt? Daar eerst over eens worden.
 • Visie.
 • Eerst integrale omgevingsvisie.
 • Iedere keuze leidt tot weerstand! Plannen niet presenteren als feit maar start met visie.

Communicatie / samenwerking

 • Interactief betrokken.
 • Bewoners in de wijk weten vaak wat er speelt.
 • In het proces steeds helder zijn over beïnvloedingsruimte en ook als het meeweten is.
 • Dan tijd en aandacht nemen voor samen op te kunnen trekken. Dus uitleg geven, blijven luisteren
 • Participatie wettelijke plicht.
 • Ruimte om te sparren met gemeente 1 op 1 om ideeën uit te werken.
 • Cocreatie in vorm & opdracht.
 • Zie inwoners als stakeholders, als partner, als wijs en toegewijd.
 • Uitleg over complexe inhoud.
 • Ruimte voor zeepkist-achtige oproep.
 • Ben duidelijk over randvoorwaarden die duidelijk moeten zijn voor de meedenkers (bv 400 woningen in 2026…).
 • Er is zoveel kennis beschikbaar in de gemeente! Zorg voor een goede samenwerking partnerschap.

Communicatie / informeren

 • Door op de hoogte gehouden te worden.
 • Info via de e-mail.
 • Info: bijvoorbeeld via infoblad.
 • Nieuwsbrief met info + voortgang.
 • Ontwikkeling per email delen.
 • Communicatie gemeente > bewoners.
 • Transparante communicatie en informatie.
 • Transparantie (eerlijke getallen).
 • Transparantie over agenda (op website).

Emotie

 • Ik merk bij mezelf een groot wantrouwen. Dus verlang aandacht voor het herstel van vertrouwen door echt te luisteren en een respectvolle ontmoeting wederzijds.
 • Ik hoop dat deze crisis een doorbraak oplevert in relatie gemeente – inwoner – raad en het functioneren van de lokale politiek. Dat betekent basishouding transformeren naar een open eerlijke samenwerking.
 • Ik word verdrietig van de bazige toon van de voorzitter van vanavond stijl vraagt niet om begrip maar om conflict.
 • Het is echt een hartenwens dat deze crisis een les is voor gemeenteraad + ambtenaren! (Inwoners nu daadwerkelijk respectvol mee mogen doen).
 • Ik word blij van de stijl van de ambtenaar: delen van de zoektocht, het belang, de afwegingen en vragen.
 • Kans: deze crisis als gamechanger! Benut de kennis en betrokkenheid van inwoners als basiswaarde.

Kernteam

 • Deze groep elkaars emailadressen voor communicatie.
 • Ik wil wel meedenken: De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk.
 • Ik wil graag meedoen in het kennisteam.
 • Daar goed in gefaciliteerd worden met kennis / vraagstelling etc.
 • Kennisteam laten ondersteunen door voldoende deskundigen.
 • Kennisteam / kerngroep met transparante agenda en heldere en adaptieve basisprincipes voor de samenwerking.
 • Formeer een kennisteam op basis van cocreatie (bv. Met deadline 6mnd voor 1e resultaat) met opdracht 2: lange termijnvisie.

Overige / losse uitspraken

 • Ingewikkeld keuze vraagstuk landgebruik moet gemeentebestuur wegen.
 • Een authentieke lokale politiek waarin we samen werken aan oplossingen (i.p.v. politieke spel).
 • Pakweg 4 alternatieve visies ontwikkelen scenario’s.
 • Natuur.
 • Prioriteren..
 • Financiële gezondheid

Welke kansen ziet u voor uw wijk/dorp?

Proces

 • Omgevingsvisie per dorp / wijk (2x).
 • Omgevingsvisie: Innovatieve mobiliteit/Bevorderen deelauto’s per wijk/Bouwen in randzones buiten de kom maar tegelijkertijd groen binnenhalen in buurten/Groen verbinden lopen / fietsen.
 • Nu starten met leidende principes omgevingsvisie woningbouw korte / lange termijn.
 • Wens lange termijnvisie: wat voor dorp willen we in 2050 zijn?.
 • Gemaakte ‘zachte’ afspraken herzien.
 • Grijp in op de zachte planning, ben eisend in de kaderstelling vanuit de gemeente.
 • Denk vernieuwend met gebruik van deskundigen. Voorbeeld: autovrije wijk op de Schapenweide.

Zorgwoningen

 • Appartementen voor ouderen zodat het aantrekkelijk gemaakt wordt om te verhuizen uit hun grote eengezinswoningen dus doorstroming.
 • Ouderenwoningen in  vorm van hofje (begane grond) en betaalbaar met AOW.
 • Levensloopbestendig / seniorenwoning in nabijheid van voorzieningen.
 • Voor ouderen / doorstroming dichtbij voorzieningen.
 • Bouw alleen nog aanvullend. Dus sociale huur / middenhuur en appartementen. Denk daarbij ook aan nieuwe woonvormen zoals groepswonen, autoloos wonen Zorg voor goede mix goedkoop <-> duur.
 • Sociale huurwoningen voor alle leeftijden.
 • Meer gestapelde woningen.
 • Optoppen i.c.m. renovatie bestaande appartementen c.q. flats.
 • Onze kinderen verlaten de wijk. Leegloop.
 • Naast sociale woningbouw ook goed aanbod voor starters.
 • Starterswoningen appartementjes voor jongeren vanaf ongeveer 21 jaar.
 • Transformaties van kantoren en/of winkels.
 • RIVM > wonen.
 • Woningtypen: kleine studio’s 60m² flexibel-circulariteit, houtbouw.
 • Eventueel nu eerst circulair flexibel ergens woningen erfdelen (tiny houses) out of the box!
 • Open staan voor alternatieve woonvormen: tiny houses / erfdelen.
 • Actief tijdelijke locaties op de radar houden voor bijvoorbeeld ‘tiny houses’.
 • Ik wil graag ook aandacht voor vernieuwing in denken over de woonopgave. Ik denk dat er te veel verborgen aannames zijn die over 10/20 jaar niet meer aan de orde zijn (grote eengezins, auto etc.).

Plekken

 • Ook sociaal en middenhuur in Bilthoven Noord.
 • Ook in Bilthoven Noord moet gebouwd worden.
 • Supermarkt + daarboven appartementen waar Lidl staat.
 • Opties buiten de rode contouren.
 • Winkels met woningen daarboven.
 • Niet alleen sociale woningen spreiden over kernen/wijken, maar omgekeerd ook het groen spreiden. Dat wil zeggen in De Bilt meer groen (hittestress), zonodig minder in de groene wijken.

Duurzaamheid

 • Natuurinclusief bouwen onderscheidend De Bilt als groene gemeente, mag in hogere dichtheden.
 • Natuurinclusief bouwen – ook andere concepten (ook in relatie tot duurzaamheid).
 • Uitkopen van boeren (stikstof / CO² reductie).
 • Praten over wonen alleen in combinatie met duurzaamheid, energie, mobiliteit, gezondheid.
 • Combineren van bouw, duurzaamheid en energieopwekking.

Overig

 • Meer huizen! Meer geld? Hard nodig.
 • Niet bouwen > weinig jongeren en jonge gezinnen > invloed op voorzieningen.
 • Bouwen voor eigen behoefte lijkt me reëel.
 • Zorg voor ouderen.
 • Winkels? Infrastructuur.
 • Er stopt vast wel eens een veeboer. Opkopen die grond.
 • Inventarisatie van alle ideeën uit de inspraak. Er is al veel gezegd..
 • Socia als financiering van sociale huur het probleem is, dan moeten we (out of the box) zoeken naar oplossingen voor die financiën.