Bilthoven

Hoe wilt u betrokken worden bij het vervolgproces?

Input inspraakavonden

 • Waar is onze input gebleven die geleverd is tijdens de inspraakavonden.
 • Manage de vergaarde kennis.
 • Benutten van goede suggesties. Input die is ingebracht tijdens de inspraakavonden.
 • Op welke wijze wordt alle input die in de afgelopen periode is gegeven gebruikt? Ik verwacht een samenvatting van de aangedragen voorstellen op proces en inhoud.
 • Start met nakijken in de notulen van de inspraakavonden. Daar staan alle suggesties voor geschikte bouwlocaties (steen op steen).
 • Graag input/ideeën inspraak november consolideren!
 • Waar zijn onze ideeën van de inspraakavonden? Die hadden hier al moeten staan.
 • Kansen en ideeën geopperd tijdens alle inspraakavonden. Ga daar mee aan de slag.

Financiën

 • Kunnen we deze sociale woningbouwambitie wel financieel permitteren (sociale woningbouw kost ook meer op lange termijn).

Omgevingsvisie

 • Betrek bewoners bij integrale planning, Maak eerst visie.
 • Eerst de omgevingsvisie.
 • Maak een plan en blijf daarbij, omgevingsvisie.
 • Start met de omgevingsvisie daar wil ik graag over meepraten, dan hoe ik niet 10x op een inspraakavond te komen.
 • Bouw aanvankelijk niet te uitgesproken. Wees bescheiden totdat er een omgevingsvisie ligt die laat zien wat voor dorp we willen zijn. Dan kun je in die kijk verder bouwen.
 • Graag eerst integrale visie, dan heeft het in om over woningen in een bepaalde wijk te praten.
 • Wat is de visie? Hoe groot willen we worden? Hoe moet de verhouding koop/huur worden? Hoe verhoudt dat zich tot de provinciale ambitie?
 • Wat willen we zijn? Dorp of een stad? Wat wil/moet je met de Life Science-as? Liever woningen.
 • Eerst visie lange termijn.
 • Eerst integrale visie.
 • Integrale visie voor de gemeente De Bilt. Grote plannen niet in deelwijkjes denken maar integraal bekijken.

Participatie ideeën

 • Maak een woningbouwladder.
 • Maak evt. gebruik van crowdsourcing platform voor ideeën en inbreng van grotere groep zonder noodzaak fysieke deelname.
 • Betrek scholen. Met name middelbare scholieren: Leerzaam en veel ideeënkracht.
 • Iets van een online platform of iets dergelijks om óók de mensen te betrekken die niet naar de avonden komen.
 • Combinatie off- en online.
 • Beginnen met communiceren. Mensen doen niet vanzelf mee.
 • Participeren is informeren, vooral heel regelmatig een update.
 • In hoeverre wordt er geleerd van integrale beleidsvorming / participatie bij andere gemeenten.
 • Organiseer voor hoog betrokkenen ook iets van een uitleg over de dilemma’s. Wat is de uitruil, wat is de puzzel.

Vormen kernteams

 • Afvaardiging in kernteams vanuit de verschillende wijken.
 • Communicatie via coördinatoren in wijken/straten.
 • Via vaste contactpersonen die met vaste regelmaat communiceren via e-mail of presentaties.
 • Meedenken in kennisteam graag, maar overall programmaverantwoordelijkheid bij gemeente.
 • Vaste contactpersonen vanuit de bewoners die deelnemen. Mogelijk ook met vergoeding.
 • Nodig mensen voor het kernteam óók gericht uit op expertise, aan tafel met de inhoudelijk experts en niet met andere mensen.
 • Kennisteam oproep in Vierklank, Biltse Courant en Facebook. Met e-mailadres en twee keer herhalen. Ruim van te voren starten met aankondigen.
 • Mix de wijken, niet per wijk maar gemeente breed.

Vertrouwen

 • Eerlijk en transparant zijn.
 • Niet verdeel en heers maar alle wijken betrekken.
 • Geen dubbele agenda.
 • Tijdig, open en eerlijk.
 • Niet het mes op de keel.
 • Vertrouwen terugverdienen door heldere basisprincipes af te spreken.
 • Wees volledig en transparant.
 • Neem buurtverenigingen serieus! Niet alleen in dit proces (dan is het fake), maar continue contact. Kijk naar gemeenten die dit best practise doen! Gebruik deze buurtverenigingen, vecht er niet tegen. Burgemeester dient hier meer oprecht en meer proactief in te zijn.
 • Voer gesprekken over nut, noodzaak en interpretatie van de opgave. Alleen zo kun je bouwen aan vertrouwen.
 • Wees transparant waar het kan.
 • Veel informeren ook over tussenstand.
 • Vertrouwen moet hersteld worden voordat we de wijk uitpluizen.

Communicatie

 • Stel een interne ‘journalist’ aan die het verhaal van het proces deelt met iedereen. Zoals ‘decorrespondent’ -fact checking.
 • Professioneler, transparanter en toegankelijker (tips via contactpersoon).
 • Proactief, gebruik alle mogelijke kanalen.
 • Rol buurtapps is belangrijk. Zonder buurtgenoten was het bestaan van deze meeting niet op mijn radar gekomen.
 • Een van de aanwezigen tipt de namen van twee professionele begeleiders van participatietrajecten en pleit ervoor om niet een communicatieadviseur hiervoor in te zetten.
 • Elke stap communiceren met wijkaanspreekpunt via de appgroepen.

Woningopgave

 • Ik wil de vraag (850 woningen) achter de vraag beter begrijpen.
 • Hoe reëel is de vraag echt en hoe nijpend. Kortom: kwalificeren van de vraag.
 • Neem mensen mee in de problematiek. Ga in gesprek over hoe de gemeente de opgave definieert. Als je het niet eens bent over de uitgangspunten dan ben je het ook niet eens over de oplossing.
 • Waar staan we in het proces? wat zijn de nieuwe inzichten? Wat zeggen de adviesbureaus of onderzoekers?
 • Deel de opgave op in 1-2 jaar, 3-4 jaar en 5-6 jaar. Niet nu de hele 845 woningen proberen op te lossen.
 • Ik zou graag zien dat eerst de basale behoefte en haalbaarheid in kaart wordt gebracht.
 • Maak keuzes! Stel prioriteiten. Er zijn weinig jongeren die in een ‘slaapdorp’ willen wonen. Maak je er niet zo druk om.
 • Zijn er harde onderzoeken die de aantallen bevestigen. De behoefte bevestigen.

Welke kansen en ideeën ziet u voor de woningbouwopgave in uw wijk/dorp?

Allereerst

 • Maak gebruik van alle input presentaties uit de inspraakavonden.
 • Maak een omgevingsvisie.

Harde woningbouwlocaties

 • Hessing / Verwelius, hoe lang gaat dat nog duren. Wegomleiding begreep ik, hoe nu verder.
 • Wanneer er substantieel gebouwd moet worden in De Bilt dan is er maar één locatie: Schapenweide.
 • Schapenweide.

Zachte woningbouwlocaties

 • Locaties: Rembrandtlaan langs spoor, ONS (Mavo), Lichtruim, werkschuit, politiebureau, Oude Theresiaschool, Planetenbaan.
 • Volbouwen van laatste groenstroken in Bilthoven lost geen woningnood op. Eventueel appartementen Theresiaschool.
 • Driehoek Van Dijcklaan met Rembrandtlaan.
 • Woningen in Lichtruim.
 • Theresiaschool maximaal 3 woonlagen.

Nieuwe locaties

 • Grond naast Kees Boekelaan bij het crematorium. Zou zonnepanelenveld worden maar dat zou ook op het dak van appartementencomplex kunnen.
 • Woningen op Emmaplein – Kwinkelier naast Lidl.
 • Buiten de rode contouren. Daar ligt de oplossing. Een nieuwe wijk met sociale woningen.
 • Emmaplein parkeergarage met bebouwing maximaal 3 woonlagen. Heeft een goede ontsluiting verkeer door rotonde etc.

Woonvormen

 • Doe echt onderzoek naar nieuwe woonvormen. Kijk naar goede voorbeelden uit steden. Daar worstelen ze al jaren met deze problematiek. Kijk verder dan de standaard sociale woning.
 • Wat is de behoefte van de woningzoeker, welk type woning hebben we daarvoor nodig? “sociale woningen” is heel breed en laat geen ruimte voor onderzoek / maatwerk.
 • Maak ketens: Kijk naar wie moet doorschuiven en wat hebben die nodig. Kijk naar de 2 e en 3e  stap..
 • Betere doorstroom voor ouderen met goede voorzieningen. Aantrekkelijke praktische woningen voor 70+. Wonen nu in veel te grote woningen.

Wat moeten we wel doen

 • Dorps karakter behouden vol groen!
 • Bouwen op steen-locaties i.p.v. Groen. Bouw in oud-bestaande panden.
 • Combineren revitalisering met behalen van gewenste aantal woningen.
 • Verbouwen lege kantoorpanden tot 1/2 persoons huishoudens Rembrandtlaan.
 • Koesteren (kleine) groenlocaties maak ze onderdeel van integrale woonvisie.
 • Herontwikkeling bestaande panden.

Wat moeten we niet doen

 • Spelplaatsen, parkjes en mooi groen opofferen.
 • Wat gaat er mis als je teveel bouwt? Je verliest het dorps en groene karakter. WOZ omlaag, inkomsten gemeente omlaag.

Mobiliteit

 • Goed OV, afgestemd op ontsluiting woon-werkverkeer. We zijn een slaapdorp. Utrecht is zó dichtbij Amsterdam ook.

Vragen

 • Hoe wilt u de visie betaalbaar houden gezien de penibele financiële situatie.
 • Wat als het niet past binnen de bestaande wijken?
 • In hoeveel gemeente mag iemand zich inschrijven?

Belangrijkste conclusies

Proces

 • Er is al erg veel geparticipeerd tijdens de inspraakavonden. Er is veel aangedragen. Dat zou de start moeten zijn van het traject. Consolideren van deze opbrengst.
 • Omgevingsvisie eerst is een belangrijk startpunt woningbouw niet los zien.
 • Voorbeeld vertrouwen terugwinnen: Woningladder creëren. Basisafspraken over wat er wenselijk is. Gemeente breed. Inspiratie uit Zonneladder.
 • Blijf bewoners meenemen ook wanneer er iets lastig is. Vaste terugkoppelmomenten. Laagdrempelig. Appjes flitspeiling. Omdenken.
 • Lerend vermogen gemeente laten zien. Leer van buurgemeente.

Kansen en ideeën

 • Start met niet controversiële projecten. Laaghangend fruit eerst.
 • Locaties: Rembrandtlaan langs spoor, ONS (Mavo), Lichtruim, werkschuit, politiebureau, Oude Theresiaschool, Planetenbaan.
 • Volbouwen van laatste groenstroken in Bilthoven lost geen woningnood op. Eventueel appartementen Theresiaschool.
 • Verbouwen lege kantoorpanden tot 1/2 persoons huishoudens Rembrandtlaan.
 • Koesteren (kleine) groenlocaties maak ze onderdeel van integrale woonvisie.
 • Herontwikkeling bestaande panden.