De Bilt

Hoe wilt u betrokken worden bij het vervolgproces?

 • Gemiste kans als nu alleen focus ligt op woningbouwopgave: ook condities voor woningbouw meenemen (zoals mobiliteit). Huidige wegcapaciteit zit op belangrijke gebiedsontsluitingswegen aan max!
 • Online tooling inzetten voor: inzicht proces, communicatie en participatie en inzicht verschillende belangen en meningen.
 • Bewoners groepen in kaart brengen en actief betrekken in proces.
 • Gehele proces vast stellen en communiceren inclusief relatie omgevingsvisie, financiën en overige kaders.
 • Eerst omgevingsvisie De Bilt opstellen als kapstok voor sectorale opgaven zoals woningbouw ( = verplicht en brengt samenhang aan en vehikel goede participatie).
 • De heer…. Wil graag meedenken over de wijze van communiceren. Ben ook betrokken bij het kernteam De Bilt 2050. Heb ook actief het open planproces ‘De Bilt in beweging’ begeleid als ambtenaar in de jaren ’90.
 • Bewonersvereniging de Luw wil betrokken zijn bij bouwplan ‘Verwelius’. Met name handhaving rode contour wegens veelheid van kwetsbare – onder meer landschappelijke – elementen.
 • Vroegtijdige informatie over planontwikkeling. Niet afhankelijk worden van 1-2tje tussen gemeente en initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar.
 • Voor het vormen van een expertteam, de kleine locaties onderzoekt op haalbaarheid voor woningen.
 • Tegenstrijdigheden in belangen: 'Hoe betrekken?' Zorg dat er samen met inwoners en gemeente wordt gepuzzeld op de mogelijkheden van een locatie. I.p.v. dien maar een PU-tje. (principe aanvraag in). De kosten van een PU zijn hoog en als je in een vooroverleg echt samen kan optrekken met de gemeente (en plannen en ideeën kan vervlechten) kom je eerder tot een haalbaar en goed plan die voor iedereen wat oplevert. 
 • Betrouwbaar communiceren, doe wat je zegt!
 • Niveau van inspraak bepalen (en stop met niveau 'meeweten').
 • Betrekken bij voorbereidende plannen, voorwaardelijk voor het kunnen bouwen (vereniging Groenekanseweg).
 • Kennisteam met representatieve vertegenwoordiging gemeente: meedenken als participatieniveau (standaard).
 • Vragen aan bewoners om bijvoorbeeld op een kaartje locaties aan te wijzen, daarna evalueren en democratisch besluit.
 • Verslag van deze avond per mail verspreiden aan de aanwezigen. Ook het vervolg!
 • Meedenken in groeps/kennisteam.
 • Gemeenschap (afvaardiging of gebied waar het omgaat) betrekken bij de voorbereidende plannen. Dit is voorwaardelijk voor een bouw in een gebied kan starten (ver. Groenekanseweg).
 • Niveau van inspraak bepalen en je daaraan houden. 

Welke kansen en ideeën ziet u voor de woningbouwopgave in uw wijk of dorp?

 • Woningen voor ouderen. Gelijkvloers. Goed bereikbaar voor verkeer (ouderenvervoer). Dementievriendelijk. Mensen zijn steeds langer thuis hou daar rekening mee.
 • De Bilt is vol. Inbreiding leidt tot minder kwaliteit van de leefomgeving. Grootschalige sanering en herstructurering is de enige oplossing. De hoorzittingen hebben dit luid en duidelijk laten horen. Nu eens goed communiceren.
 • Omni sportvereniging i.p.v. losse locaties, waardoor minder versnippering en op deze locaties ruimte voor woningbouw.
 • Wel doen: Voorkeursrecht voor huidige bewoners De Bilt (eigen huurders en kopers eerst), Veel kleine open ruimtes in de gemeente snel benutten, Appartementen voor (kleine huishoudens) één ouder gezinnen. Gemeente: nu echt en beter luisteren naar inwoners. De politiek moet eindelijk eens langer dan 4 jaar kijken, gebeurt nu niet. Lege winkels/bedrijfspanden voor herontwikkelen woningbouw.
 • Niet doen: One issue aanpak. Gemeente moet geen belangrijke plannen/besluitvorming presenteren tijdens vakanties.Coalitie/gemeenteraad niet dwangmatig werken aan een akkoord, waarbij er vervolgens geen ruimte is om vanaf te wijken. NB, geldt ook voor landelijke politiek. Architectonische uitspattingen, maar nuchter & praktisch & kwalitatief bouwen. Betaalbaar dus. Buiten de rode contour. Proberen inkomsten (verkoop) zwaarder te laten wegen als het bouwen van woningen.
 • Niet bouwen, eerst bestaande problemen oplossen m.b.t. verkeer, verkeersontwikkeling, gezondheid. (bv Groenekanseweg).
 • Geen woningbouw! Wel beter OV zodat mensen verder weg kunnen wonen! Extreem: La Plata gebied herinrichten met hoogbouw. Schapenweide reserveren voor woningbouw. Parkachtig. 
 • Woningbouw naast Riool aan Groenekanseweg.
 • Flats met 6 etages verhogen met 1 etage. Industrie op Weltevreden verhuizen naar Larenstein incl. gemeentewerf, vrijkomende ruimte is dan voor woningbouw. Woningbouw op Larenstein.
 • Voor doorstroming actief op zoek gaan naar potentiele bewoners, zodat doorstroming niet weg lekt en zodat er sociale huurwoningen vrij komen.
 • Lichte industrie, zoals ambachtsstraat verplaatsen naar b.v. Larenstein. Ambachtstraat dan woonbestemming.
 • Doorstroming verbeteren + stimuleren. Woonbehoefte definiëren, meer accent op kleine locaties.
 • Pro actief en open staan voor initiatieven op bestaande bedrijfslocaties.
 • Bouwvolumes aangeven in plaats van aantal woningen.
 • Vooral kleine en voordelige koopwoningen voor starters of alleenstaanden, bijvoorbeeld appartementen.
 • 450 sociaal? Dat is de behoefte die jullie zien aan de oppervlakte. Is dit wel zo? Is er niet meer behoefte aan doorstroomwoningen/starterswoningen. Wat is de echte behoefte? Kijk meer naar behoeften binnen de woon carriere en waar zit dan het zwaartepunt? De echte behoefte moet onderzocht worden en daarop moet gebouwd worden zodat verhuizingen op gang komen.

Belangrijkste conclusies

Proces

 • Betrouwbaar communiceren.
 • Gebruik digitale communicatie om informatie op te halen, zoals online tooling, flitspeilingen etc.
 • Laat inwoners merken ‘dat en wat’ er gedaan wordt met datgene wat al is opgehaald (ook in het verleden).
 • Zie de woningbouwopgave niet als een los onderdeel, er is eerst een omgevingsvisie nodig.
 • Maak gebruik van bewonersgroepen en belangenverengingen in de gemeente.
 • Benader bewoners(groepen) rondom het gebied waar je wilt gaan bouwen en bedenk dan samen hoe je dit wilt doen.

Kansen en ideeën

 • Kleine huishoudens.
 • Ouderen – gelijkvloers, dementie vriendelijk, goed bereikbaar, één-ouder gezinnen.
 • Zoek actief doorstromers op die nu stil staan omdat er geen mogelijkheden zijn en heb hen wat te bieden.
 • Denk vooral aan herstructueren en hervormen! Daar zitten veel kansen.
 • Bedrijfsterreinen en bedrijfspanden omvormen naar wonen/werken, wonen.
 • Praktische woningbouw, geen architectonische uitspattingen. Daar waar kan hoogbouw.
 • Investeer in OV zodat mensen verder weg kunnen wonen.