Sperwerlaan Bilthoven opnieuw ingericht

Categorieën

  • Bilthoven

De Sperwerlaan in Bilthoven wordt in het najaar van 2024 stapsgewijs opnieuw ingericht. Er worden verschillende werkzaamheden gecombineerd om de infrastructuur voor de komende tientallen jaren weer toekomstbestendig te maken. De verwachte doorlooptijd is 2 jaar.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het project. Heeft u een vraag die op deze pagina niet beantwoord wordt? Bekijk dan ook de Veelgestelde vragen.

Er wordt een plan gemaakt voor de herinrichting. De rijbaan wordt vervangen en voorzien van stil asfalt om het geluidsniveau van het verkeer zoveel mogelijk omlaag te brengen. Voor de fietser komt er een doorfietspad, als onderdeel van de doorfietsroute Utrecht – Amersfoort. De riolering wordt vernieuwd en in capaciteit uitgebreid. Daarnaast worden er maatregelen genomen tegen de wateroverlast en droogte. Voor de fauna wordt gezorgd door middel van slimme openbare verlichting en zal er zorg zijn voor de biodiversiteit in de omgeving.

De Sperwerlaan krijgt nieuwe brede fietspaden, die onderdeel uitmaken van de geplande doorfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort. Samen met de Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Soest en Utrecht wordt gewerkt aan de 21 kilometer lange route. Dit gebeurt door bestaande fietsroutes te verbeteren en aan elkaar te verbinden.

Fietsers komen op de doorfietsroute zo min mogelijk obstakels tegen en hebben vaak voorrang op ander verkeer. Zo kunnen ze op deze route ongehinderd, veilig, snel en comfortabel doorfietsen. Op die manier wordt het aantrekkelijk om ook voor langere afstanden de fiets te pakken.

Op dit moment is de provincie Utrecht bezig met negen doorfietsroutes. Op de speciale doorfietsroute-site van Provincie Utrecht staat meer informatie en een inzoombare kaart.

Door de gevolgen van klimaatveranderingen, worden we steeds meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. De rijbanen aan de Sperwerlaan kunnen onder water komen te staan. Met verschillende maatregelen proberen we de gevolgen van hevige regenval en hittegolven te verminderen.

Geluid reducerend asfalt

Op de Sperwerlaan zal gebruikgemaakt worden van geluid reducerend asfalt. Dit heeft als voordeel dat het de geluidsoverlast van de banden op het asfalt helpt te verminderen en heeft een positief effect op de leefbaarheid van de omgeving. 

Waterdoorlatende parkeerplaatsen

Om de parkeerplaatsen voor de komende jaren toekomstbestendig te maken, worden deze voorzien van een waterdoorlatende verharding. Deze bestaat uit materiaal waar het water doorheen kan zakken. Het regenwater kan zo in de bodem wegzakken en het riool ontlasten. 

Dankzij de waterdoorlatende eigenschap zijn de parkeerplaatsen op meer manieren goed voor de natuur. Zo voorkomen ze verdroging van de bodem, omdat waterhoudende lagen opnieuw bevoorraad worden. 

Riolering

De huidige riolering wordt vervangen om de waterafvoer te verbeteren. Nieuwe buizen kunnen een grotere hoeveelheid water verwerken. Er komen 2 soorten buizen. Eén is voor het afvoer van rioolwater en de andere voor het afvoeren van regenwater. Deze buis is voorzien van kleine gaatjes, om zo het regenwater langzaam in de bodem te laten zakken. Door aparte buizen in de grond te leggen wordt het regenwater beter afgevoerd en wordt de kans op wateroverlast, zoals overstroomde straten, kleiner. Het overtollige water wordt afgevoerd richting de Biezensloot.

Op weg naar een meer duurzame samenleving speelt ook de biodiversiteit in de (nabije) omgeving een belangrijke rol. Een rijke verscheidenheid aan planten, dieren en micro-organismen ondersteunen essentiële diensten zoals bestuiving, waterzuivering en bodemvruchtbaarheid.

Een diverse en gezonde natuurlijke omgeving is belangrijk bij de herinrichting van de Sperwerlaan.

Inheemse beplanting

In het ontwerp hebben we opgenomen dat we de bomenrij en groenvakken verrijken met inheemse soorten. Inheemse planten zijn aangepast aan het lokale klimaat en de bodemgesteldheid, waardoor ze beter gedijen en een natuurlijk leefgebied bieden aan de lokale insecten, vogels en andere fauna.

Ecologisch beheer

Het beheer van de groene ruimtes op de Sperwerlaan wordt ecologisch aangepakt.

Maaien gebeurt minder frequent en gefaseerd om insecten en kleine dieren voldoende schuilplaatsen te bieden.

De huidige openbare verlichtingsinstallatie stamt grotendeels nog uit de tijd dat er uitbreiding van woonwijken plaatsvond. Nieuwe ontwikkelingen geven ons de mogelijkheid om op een eigen – gebiedsgebonden – wijze invulling te geven aan de openbare verlichting. Hoe mooi zou het zijn: betere verlichting langs wegen, meer veiligheid, minder lichtvervuiling én minder gebruik van energie? 

Ze is gebaseerd op 3 basisprincipes:

Verkeersveiligheid

Slimme straatverlichting kan zich aanpassen aan de omstandigheden, zoals het weer en het tijdstip van de dag. Dit zorgt voor optimale zichtbaarheid voor bestuurders, voetgangers en fietsers, wat het risico op ongevallen vermindert. Bovendien is led straatverlichting minder storingsgevoelig en vergt minder (jaarlijks) onderhoud.

Sociale veiligheid

Slimme straatverlichting kan zich aanpassen aan de omgeving en de aanwezigheid van mensen. Goed verlichte gebieden hebben een afschrikkende werking op criminelen, waardoor de kans op criminaliteit wordt verminderd.

Slimme openbare straatverlichting houdt rekening  met de natuurlijke lichtbehoeften van nachtelijke dieren, zoals vleermuizen en nachtvlinders. Hierdoor worden deze dieren in hun gedrag niet onnodig verstoord en kunnen ze in het leefgebied behouden blijven.

Leefbaarheid en biodiversiteit

Door het verminderde energiegebruik en de lagere CO2-uitstoot van de led verlichting, draagt het gebruik ervan bij om de ecologische voetafdruk van onze gemeente te verminderen. Dit draagt bij aan duurzaamheid.

Het systeem kan zo worden ingesteld dat het licht alleen naar beneden schijnt. Dit voorkomt lichtvervuiling en helpt om de nachtelijke hemelhelderheid te behouden.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een verlichtingsplan.
 

 

Winkelcentrum De Kwinkelier wordt getransformeerd tot een winkelgebied, dat aansluit bij de rest van het centrum van Bilthoven. Er komt een gevarieerd aanbod aan winkels en de huidige entree wordt verplaatst.

Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij u naar De Kwinkelier.

De bestaande voetgangersoversteek voor de Kwinkelier wordt vervangen door een nieuwe voetgangersoversteek. Van 12 oktober tot 16 november kon u uw voorkeur doorgeven voor één van deze twee mogelijkheden: 

  • Keuze 1: u kunt bij beide delen (fietspad en weg voor gemotoriseerd verkeer) oversteken bij het zebrapad
  • Keuze 2: een combinatie van een zebrapad (fietspad) met een verkeerslicht (weg voor gemotoriseerd verkeer)

61% van de stemmers gaf de voorkeur aan keuze 1: een voetgangersoversteek met een zebrapad. 39% gaf de voorkeur aan keuze 2: een voetgangersoversteek met een verkeerslicht en alleen een zebrapad op het fietspad. Keuze 1 wordt dus meegenomen in het definitieve ontwerp. 

Wij zijn gestart met een enthousiaste groep van 15 vertegenwoordigers uit de omgeving die zich hebben gemeld om mee te denken met het project.

Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u een overzicht van veelgestelde vragen én het antwoord op die vragen.

Activiteiten Wanneer
Voorlopig ontwerp nieuwe inrichting Gereed september 2023
Ophalen Input omgeving op voorlopig ontwerp Gereed juli 2023 – 16 november 2023
Verleggen kabels en leidingen oktober 2023 – juli 2024
Informatieavond bewoners Gereed 5 oktober 2023
Reacties op voorlopig ontwerp 5 oktober - 16 november 2023
Aanmelding klankbordgroep 5 oktober – 16 november 2023
Eerste bijeenkomst klankbordgroep Gereed januari 2024
Terugkoppeling reacties op voorlopig ontwerp voorzien van reactie college Mei 2024
Definitief ontwerp Mei 2024
Tweede informatieavond bewoners 26 juni 2024
Aanvang werkzaamheden Najaar 2024

Heeft u vragen over de uitvoering of valt u iets op tijdens de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen via dit mailadres: sperwerlaan@debilt.nl