Veelgestelde vragen woningbouwopgave

Naar overzichtspagina Samen werken aan wonen.

Wie is om advies gevraagd?

Alle inwoners konden hun advies geven. Door zelf een advies te schrijven of door te reageren op de kansenkaart. 

Welke adviezen zijn er ingediend en waar kan ik die vinden?

Alle ingediende adviezen zijn online terug te vinden op de pagina Adviezen woningbouwopgave

Welke organisaties is om advies gevraagd?

Alle organisaties, die een belang bij wonen hebben, zijn uitgenodigd. 

Wat is het kennisteam Wonen?

Het kennisteam fungeert als een adviesraad voor het college bij beleidskeuzes. Het kennisteam kan het college, gevraagd en ongevraagd, advies geven op gebied van Wonen. Het kennisteam bestaat uit  specialisten op het gebied van stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, woningbouw en gezondheid.

Wat is de kansenkaart?

De kansenkaart is een digitaal en interactief middel waar we inwoners hebben gevraagd hun ideeën en mening te delen en op die van anderen te reageren. Op de kansenkaart staat aangegeven op welke locatie(s) inwoners mogelijkheden zien en is gevraagd hun wensen aan te geven: als ergens gebouwd wordt, waar wilt u dan dat we rekening mee houden? 

Waar kan ik de digitale kansenkaart met alle reacties vinden?

U kunt alle adviezen op de digitale kansenkaart bekijken via de pagina Adviezen woningbouwopgave.

Zijn de locaties waar al plannen voor liggen aangegeven op de kansenkaart?

Nee, maar concrete plannen vindt u wel in het projectenboek

Hoe zwaar wegen de adviezen die gegeven worden vanuit de bewoners?

Alle adviezen, van bewoners en organisaties, wegen even zwaar.

Wanneer gaat het advies naar de raad?

De planning is er op gericht om het advies in juni naar de raad te sturen.

Op grond waarvan wordt een keuze gemaakt uit de adviezen?

Samen kijken we waar we het over eens zijn en waar de verschillen zijn. Deze zullen we ook benoemen. Dit doen we in een redactieteam van inwoners. U kunt zich daarvoor aanmelden door een e-mail te sturen naar samenwerkenaanwonen@debilt.nl.

Wat voor een advies wordt er aan de raad gegeven? Concrete locaties met voor- en nadelen?

Dit hangt af van uw inbreng. We hopen samen tot een breder advies te komen. Niet alleen over locaties, maar bijvoorbeeld ook over mogelijkheden voor doorstroming. Of adviezen hoe die locaties er dan uit moet zien. Denk bijvoorbeeld aan wonen in het groen. Of het advies dat een locatie alleen kan worden ontwikkeld als de bereikbaarheid goed geregeld wordt.

Wanneer krijgen wij als inwoners de inhoud van het stuk te zien dat het redactieteam gaat schrijven?

We schrijven het uiteindelijke advies samen met inwoners, in een redactieteam. Wanneer het advies in concept gereed is, leggen we dit nog een keer voor aan alle betrokkenen. Hebben we uw inbreng goed samengevat? Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van een webinar.

Waar besluit de gemeenteraad over, als de adviezen zijn aangeboden?

Uiteindelijk wordt één advies aangeboden aan de raad. De raad besluit hoe zij het advies in haar overwegingen betrekt. Als er punten zijn waar we het onderling niet over eens zijn geworden, kan de raad hierin een keuze maken. Hoe eensluidender en beter onderbouwd het advies, hoe meer kans dat de raad zich hierin kan vinden.

Waar vind ik het woningbehoefteonderzoek?

Het recente woonbehoefteonderzoek 2020, uitgevoerd door Companen, vindt u op de pagina 'Samen werken aan wonen', onder de tab Documenten. Het onderzoek is een van de bouwstenen voor het nieuwe woonbeleid dat in 2021 wordt gemaakt.

Voor hoeveel woningen moeten we een locatie zoeken? Hoe groot is de woningbouwopgave in ons gebied?

De door de gemeenteraad in het Aanvullend woonbeleid 2016 vastgestelde ambitie is 845 woningen in de periode 2016-2026 en 450 sociale huurwoningen in de periode 2016-2030. Het nieuwe woningbehoefteonderzoek toont aan dat de behoefte verder is toegenomen.

De verdeling over de kernen wordt wel becijferd in het woonbehoefteonderzoek, maar in de vertaling naar een programma van te bouwen woningen is de praktijk weerbarstig. We zijn afhankelijk van de daadwerkelijke mogelijkheden ter plaatse. Die worden beperkt door bijvoorbeeld de omgeving (beschermde natuur), de rode contour en grondbezit. Daarom ook is in de notitie ‘Uitgangspunten woningbouwambitie’, die de gemeenteraad in december 2018 vaststelde, opgenomen dat in alle kernen gezocht wordt naar locaties, terwijl volgens het woonbehoefte onderzoek uit 2016 niet in alle kernen behoefte was.

De vraag hoeveel woningen er in uw kern gebouwd moeten worden is dus niet eenvoudig te beantwoorden. Er is heel bewust voor gekozen om geen quotum vast te stellen voor de verschillende gebieden in het participatieproces. 

Bouwen we alleen voor De Bilt of ook voor de regio?

De behoefte is zo in kaart gebracht, dat het de lokale behoefte weergeeft. In de praktijk komen woningen op de markt en kan iedereen zich daarvoor melden. Een beperkt deel van de bestaande en nieuwe woningvoorraad kan worden gereguleerd en met voorrang worden toegewezen aan inwoners van onze gemeente. In de praktijk zien we dat er flinke instroom is vanuit de regio, maar er is ook een flinke uitstroom vanuit onze gemeente naar de buurgemeenten. Dit is in de basis een heel normale beweging.

Hoe zorgt de gemeente dat de nieuwe woningen ook beschikbaar komen voor de eigen inwoners? En klopt het dat het met de nieuwe Huisvestingswet helemaal onmogelijk wordt om eigen inwoners voorrang te geven?

Vrije vestiging is een grondrecht in Nederland. De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden een deel van de lokale woningmarkt te reguleren, wanneer er sprake is van grote schaarste. De mogelijkheden om te reguleren zijn beperkt, aangezien het een beperking van een grondrecht betreft. We mogen voor sociale huur en middenhuurwoningen een huisvestingsvergunning verplicht stellen en kunnen besluiten, dat een beperkt deel van vrijkomende woningen in die categorieën in bepaalde delen van de gemeente met voorrang worden toegewezen aan lokale woningzoekenden.

In onze woningmarktregio (en onze gemeente) is sprake van schaarste en daarom heeft onze gemeenteraad een Huisvestingsverordening vastgesteld, waarin aan dat reguleren praktisch handen en voeten wordt gegeven.

Houdt de gemeente De Bilt bij de toewijzing van huurwoningen rekening met kernbinding, en zo ja, wat houdt dit dan in?

Eén van de zaken die via de Huisvestingsverordening regelt, is kernbinding (in paragraaf 2.4.5 Bindingsregel). Deze paragraaf geeft het college de bevoegdheid om de bindingsregel nader in te vullen via de bij deze verordening behorende beleidsregels. En het college heeft dat vervolgens ook ingevuld in artikel 4 van die beleidsregels voor de kernen Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek.

Hoe verhoudt dit participatietraject zich tot de Omgevingsvisie?

Gedurende het traject vindt regelmatig afstemming plaats met het participatietraject van de Omgevingsvisie. Het resultaat van het participatietraject Samen werken aan wonen, het uiteindelijke advies, vormt een van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

Is al nagedacht over de ontsluiting bij de nieuwe woningen of over sociale voorzieningen, zoals de ontwikkeling van scholen?

Nee. Voordat woningen gebouwd worden vindt in het kader van de planprocedure altijd onderzoek plaats naar mobiliteit en parkeren. Dat is integraal onderdeel van iedere planprocedure.

Wordt het aantal huurwoningen gelijkwaardig verdeeld over de kernen?

Een van de uitgangspunten van het gemeentelijke woonbeleid is dat we streven naar gedifferentieerde woonwijken. Gedifferentieerde wijken zijn het meest vitaal en draagkrachtig. We willen dus concentratie van doelgroepen (huishoudens met een bepaalde leeftijd of inkomen) en categorieën (bijvoorbeeld sociale huur) voorkomen of oplossen. We gaan er vanuit dat iedere kern hieraan zijn steentje bijdraagt.

Wat zijn de wettelijke kaders? Is er sprake van dwingende afspraken? Vaststaand beleid vanuit bijvoorbeeld het Rijk of de provincie?

In deze fase niet. We gaan nu eerst een open advies geven: hoe willen we de vraag naar woningen in De Bilt oplossen?

Is er in de woningbehoefte ook rekening gehouden met de doorstroming van bepaalde doelgroepen?

Niet specifiek, dit maakt wel onderdeel uit van de participatieprocessen per woningbouwlocatie. 

Heeft de gemeente een enquête overwogen over dit onderwerp?

Er is een enquête gehouden onder het inwonerpanel. Het rapport vindt u op de pagina Inwonerpanel. De resultaten worden ingebracht bij het uiteindelijke advies. Daarnaast zijn er kernen die zelf besluiten een enquête te houden.

Welke locaties zitten er al in de pijplijn voor woningbouw?

Concrete locaties zijn aangegeven in het projectenboek. Omdat voor sommige locaties nog geen concrete plannen zijn uitgewerkt, zijn deze ook nog niet te vinden in het projectenboek.

Zijn de 13 bouwlocaties die eerder zijn genoemd nog steeds van tafel?

De gemeenteraad heeft op 28 november 2019 besloten dat de 13 aangewezen locaties geschrapt worden en dat de locaties niet in een nieuwe opdracht voor planvorming worden meegenomen, “minimaal totdat het definitieve omgevingsplan middels het gewenste participatieniveau is vastgesteld”.

Waar kunnen we de rode contouren vinden?

Via het Nationaal georegister en dan klikken op de knop “Voeg aan kaart toe” achter Rode contouren.

Komt de notitie “Aanwijzen woningbouwlocatie gemeente De Bilt deel 5” ook openbaar beschikbaar? Staan daar concrete locaties in?

Daarover kan alleen de gemeenteraad beslissen. De inhoud van het document mag nu niet gedeeld worden.